EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Assessment of Critical Care Nurses’ Knowledge and Practices in Adult ECMO Patient Care [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 41-50 | DOI: 10.5543/khd.2024.19970

Assessment of Critical Care Nurses’ Knowledge and Practices in Adult ECMO Patient Care

Öznur Erbay Dallı
Department of Internal Medicine Nursing, Bursa Uludağ University Faculty of Health Sciences, Bursa, Türkiye

Objective: This study aims to assess the knowledge level and practices of critical care nurses concerning the care of patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).

Methods: A cross-sectional study was conducted utilizing a web-based survey. The Turkish Intensive Care Nurses Association and a nursing information platform distributed the survey link through their social media channels to solicit participation from nurses with a minimum of three years of experience in adult intensive care units and who had cared for at least three ECMO patients. Data were gathered using the “Nurse Identification Form” and the “ECMO Patient Care Knowledge Assessment Tool.”

Results: The study included 193 participating nurses. The average score for nurses’ knowledge of ECMO patient care was 34.58 ± 5.92, indicating a moderate level of knowledge. Regarding specific areas assessed by the questionnaire, nurses scored 63.5% for ECMO descriptive information, 60.6% for circuit characteristics, 86.0% for preparation and set-up, and 68.8% for patient monitoring and evaluation. A statistically significant relationship was observed between the ECMO knowledge level score and factors such as the number of ECMO patients cared for, nurse-to-patient ratio, and ECMO training received (p < 0.05).

Conclusion: The findings highlight a clear need for enhanced performance in the management of ECMO patients among critical care nurses.

Keywords: Extracorporeal membrane oxygenation, nursing, critical care

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Erişkin ECMO Hastası Bakımına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları

Öznur Erbay Dallı
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) hasta bakımına ilişkin bilgi düzeylerini ve uygulamalarını belirlemektir.

Yöntem: Araştırma, bir web tabanlı çevrim içi anket aracılığı ile kesitsel olarak yürütüldü. Araştırmaya, erişkin bir yoğun bakım ünitesinde en az üç yıldır çalışan ve en az üç ECMO hastası bakmış yoğun bakım hemşireleri, Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ve bir hemşirelik bilgilendirme platformunun sosyal medya hesaplarında araştırmaya katılım bağlantı linki paylaşılarak davet edildi. Araştırmanın verileri; “Hemşire Tanıtım Formu” ve “ECMO Hasta Bakımı Bilgi Düzeyi Değerlendirme Aracı” ile toplandı.

Bulgular: Araştırmaya 193 yoğun bakım hemşiresi katıldı. Hemşirelerin ECMO hasta bakımına ilişkin genel bilgi düzeyi ortalama puanı 34,58 ± 5,92 olarak orta düzeydeydi. Ankette yer alan alt konulara göre hemşirelerin doğru cevap yüzdeleri; (a) ECMO tanımlayıcı bilgileri için %63,5, (b) ECMO devre özellikleri için %60,6, (c) ECMO hazırlığı ve kurulumu için %86,0 ve (d) ECMO hasta izlemi ve değerlendirmesi için %68,8 olarak saptandı. ECMO bilgi düzeyi puanı ile hemşirelerin bakım verdiği ECMO hasta sayısı, hemşire başına düşen hasta oranı ve ECMO ile ilgili eğitim alma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p < 0,05).

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları, ECMO hastalarının bakım yönetiminde yoğun bakım hemşirelerinin performansının iyileştirilmesi gerektiğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu, hemşirelik, yoğun bakım

Öznur Erbay Dallı. Assessment of Critical Care Nurses’ Knowledge and Practices in Adult ECMO Patient Care. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 41-50

Corresponding Author: Öznur Erbay Dallı, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.