EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Determination of the Abilities of Nurses in Diagnosing the ECG Findings About Emergency Heart Diseases and Deciding the Appropriate Treatment Approaches [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 60-69 | DOI: 10.5543/khd.2012.007

Determination of the Abilities of Nurses in Diagnosing the ECG Findings About Emergency Heart Diseases and Deciding the Appropriate Treatment Approaches

Hatice Dilek Doğan1, Mehmet Melek2
1Vocational School of Health Services, School of Nursing, Konya, Turkey
2Highly Specialized Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Bursa, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we aimed to determine the abilities of nurses serving in every unit, in diagnosing the electrocardiogram findings observed in emergency heart diseases and deciding the appropriate nursing approaches.
METHODS: This study was carried out on 210 nurses who have accepted to participate, at four hospitalin in the central Afyonkarahisar between August and September 2004. A survey form has been used as a collect data device in the study. SPSS for Windows 11.0 (Statistical Package of Science) programme was utilized for evaluation of the data. Chi-square test was used for statistical analyses.
RESULTS: Eighty percent of the participating nurses were identified to carry out the correctly positioning the chest derivations in the electocardiography monitoring. It was observed that 88.1% of the nurses have not participated in the orientation programmes. Only 38.1% of the nurses were found to be able to identify the ventricular fibrillation, 54,3% myocardial infarction, 33,3 % third degree atrioventricular block, 40,5 % ventricular tachycardia. However, 20.5% of the nurses stated that they could carry out defibrillation. % 60,5 of the nurses expressed that they did not know the right electocardiography monitoring and thus could not recognise the type of the arrhythmia.
CONCLUSION: In our study, we found that, there was a relationship between the type of health services that the nurses work in and whether they have participated in-service training programme or not, and their educational level had no effect on the differences concerned. We found, in our country,that nurse have got necesary to improve their skills and knowledge about the electocardiography.

Keywords: Arrhythmia, electocardiography, information level, in-service training.

Hemşirelerin Acil Kalp Hastalıklarında Görülen, EKG Bulgularını Tanıyabilme ve Uygun Tedavi Yaklaşımlarını Değerlendirebilme Düzeylerinin Tespiti

Hatice Dilek Doğan1, Mehmet Melek2
1Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Konya
2Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Araştırmamızda, tüm birimlerde çalışan hemşirelerin acil kalp hastalıklarında görülen elektrokardiyografi bulgularını tanıyabilme ve uygun hemşirelik yaklaşımları hakkındaki bilgi eksikliklerinin tespiti amaçlandı.
YÖNTEMLER: Çalışmamıza, Ağustos-Eylül 2004 tarihleri arasında Afyonkarahisar il merkezinde dört hastanede görev yapan hemşireler katıldı. Evreni oluşturan hemşire sayısı 291’dir. Soruları eksik veya geçersiz dolduran hemşireler araştırmaya alınmadı ve araştırmamız 210 hemşire ile tamamlandı. Verilerin toplanmasında anket formu, değerlendirilmesinde SPSS paket programı, istatistik analizinde ki-kare testi uygulandı.
BULGULAR: Araştırmamıza katılan hemşirelerin, %80’inin elektrokardiyografi çekiminde göğüs derivasyonlarının yerlerini yanlış tespit ettikleri ve %88,1’inin EKG çekimi, acil aritmiler ve acil girişimler konusunda hizmet içi eğitim almamış oldukları saptandı. Katılan grubun %54,3’nün miyokard infarktüsü, %33,3’ü atriyoventriküler tam blok, %40,5’i ventriküler taşikardi ve %38,1’in ventriküler fibrillasyon ritmini tanıyabildikleri ve %20,5’in defibrilasyon işlemini yapabilecekleri tespit edildi. Cihazı kullanma süresinin sorulara uygun yanıt verilmesinde etkisinin olmadığı ve eğitim düzeyinin farklılığa yol açmadığı tespit edildi. Göğüs derivasyonu yerlerini doğru tanımlayabilmede 2. ve 3. Basamak Sağlık Hizmetleri arasında fark görülmedi ve katılımcıların %60,5’i doğru elektrokardiyografi çekimini net bilmediğini, aritmiyi tanıyamadığını ve EKG’yi yorumlayamadığını belirtti
SONUÇ: Acil elektrokardiyografi bulguları ve hemşirelik girişimleri hakkında bilgi düzeyini etkileyen en önemli faktörlerin; hizmet içi eğitim almış olma ve çalışılan birimler olduğu görüldü, eğitim düzeyinin fark oluşturmadığı belirlendi. Ülkemizde; tüm birimlerde görev alan hemşirelerin EKG konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gerektiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, EKG, bilgi düzeyi, hizmet içi eğitim.

Hatice Dilek Doğan, Mehmet Melek. Determination of the Abilities of Nurses in Diagnosing the ECG Findings About Emergency Heart Diseases and Deciding the Appropriate Treatment Approaches. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 60-69

Corresponding Author: Hatice Dilek Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.