EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD) [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 14-19 | DOI: 10.5543/khd.2017.24633

Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD)

Afife Yurttaş1, Özlem Öztürk2, Esin Kavuran1
1Atatürk University Faculty Of Health Sciences Nursing Fundamentals, Erzurum, Turkey
2Ankara University Faculty Of Medicine Cebeci Research And Training Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate retrospective analysis of patients applied left ventricular assist device (LVAD)


METHODS: The population of the study is consist of patients who were LVAD between March 2011 and September 2014 in Ankara University Medical School, Cebeci Research and Application Hospital, Cardiovascular Surgery Department. In this research, without using the sampling method, the data of the all patients were obtained. The data of the files of 15 patients who underwent LVAD within the specified dates were examined retrospectively.


RESULTS: It was found that 66.7% of the patients were male, 40.0% were over 50 years of age, 80% had heart disease, 13.1% had congenital heart disease, and 66.7% were hospitalized for 30 days or more. Complications occurred in 60.0% of the patients and these complications were 33.3% bleeding, 20.0% infection and 6.7% arrhythmia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Development of bleeding, infections and arrhythmias in Patients with LVAD was determined less. In order to determine the complication factors and to evaluate the success of the treatment, it is suggested to prepare the patient observation forms in detail and carefully fill them out, regularly filing them later, giving the nurses training about LVAD and more research with LVAD in larger patient samples


Keywords: LVAD, patient, retrospective analysis

Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Afife Yurttaş1, Özlem Öztürk2, Esin Kavuran1
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları, Erzurum
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) uygulanan hastaların retrospektif analizini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Mart 2011-Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ABD Kliniği’nde LVAD uygulanan hastalar oluşturmuştur. Araştırmada örneklem yöntemine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmıştır. Belirtilen tarihler içerisinde LVAD uygulanan 15 hastanın dosyalarına ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların % 66.7’sinin erkek, % 40.0’ının 50 ve üzeri yaş, % 80’inin ailesinde kalp hastalığı olduğu, %13.1’inin etiyolojik faktöründe konjenital kalp hastalığı, % 66.7’sinin 30 gün veya daha fazla süredir hastanede yattığı görülmüştür. Hastaların % 60.0’ında komplikasyon gelişmiş ve bu komplikasyonlar % 33.3 kanama, % 20.0 enfeksiyon ve % 6.7 ise aritmi olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LVAD uygulanan hastaların; kanama, enfeksiyon ve aritmi gelişmesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Komplikasyon faktörlerini belirlemek ve tedavinin başarısını değerlendirebilmek için hasta gözlem formlarının ayrıntılı hazırlanması ve dikkatlice doldurulması, sonrasında düzenli olarak dosyalanması, aynı zamanda hemşirelere LVAD ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve LVAD uygulanan daha geniş hasta örneklemleri ile araştırmaların yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: LVAD, hasta, retrospektif analiz

Afife Yurttaş, Özlem Öztürk, Esin Kavuran. Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD). Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 14-19

Corresponding Author: Afife Yurttaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.