EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 9-13 | DOI: 10.5543/khd.2013.002

The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases

Aslı Tok Özen1, Nuray Enç2
1Ankara University Haymana Vocational School, Elderly Care Program, Ankara
2Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing, Department Of İnternal Medicine, İstanbul

Intensive care units are units with multidisciplinary approach equipped with life saving technological tools and devices in order to present highest level care, treat and provide advantage for patients with life-threatening critical disease. One of important metabolic changes seen on critical patients admitted in intensive care unit is sudden and fast changes in fluid-electrolyte balance. Therefore, one of important responsibilities of intensive care unit nurses is to develop their knowledge towards fluid-electrolyte balance, to observe and define these changes on patients, to know required interventions and to apply them practically when required. Role of intensive care nurses in protection of fluid-electrolyte balance, planning treatment and care is explained in this article.

Keywords: Critical illness, Fluid and electrolyte balance, Nursing care

Kritik Hastalıklarda Sıvı Elektrolit Dengesi Değişikliklerinde Hemşirenin Rolü

Aslı Tok Özen1, Nuray Enç2
1Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu, Yaşlı Bakım Programı, Ankara
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Yoğun bakım üniteleri yaşamı tehdit edici kritik hastalığı olan hastalara en üst düzeyde bakım sunmak, tedavi etmek ve yarar sağlamak üzere kurulmuş, yaşam kurtarıcı teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış, multidisipliner ekip yaklaşımının olduğu ünitelerdir. Yoğun bakımda yatan kritik hastalarda gördüğümüz önemli metabolik değişikliklerden biri de sıvı-elektrolit dengesindeki ani ve hızlı değişimlerdir. Bu nedenle yoğun bakım hemşirelerinin önemli sorumluluklardan biri sıvı elektrolit dengesine yönelik bilgilerini geliştirmek, hastalarda bu değişiklikleri gözlemlemek ve tanımlayabilmek, gerekli girişimleri bilmek ve gerektiğinde pratik bir şekilde uygulamaktır. Bu makalede sıvı- elektrolit dengesinin korunması, tedavi ve bakımın planlanmasında yoğun bakım hemşirelerinin rolü anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kritik hastalıklar, Sıvı elektrolit dengesi, Hemşirelik bakımı

Aslı Tok Özen, Nuray Enç. The Role of Nurses for Changes in Fluid-Electrolyte Balance in Critical Diseases. Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 9-13

Corresponding Author: Aslı Tok Özen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.