EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Relationship Between Symptom Status and Health-Related Quality of Life in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 173-179 | DOI: 10.5543/khd.2022.2225123

The Relationship Between Symptom Status and Health-Related Quality of Life in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension

Sevda Türen1, Kadriye Memiç Sancar2, Selahattin Türen2
1Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, İstanbul Kültür University, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Health Sciences University Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: This study was conducted to investigate the relationship between symptom status and health-related quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension.

Methods: This was a descriptive study, and 31 outpatient pulmonary arterial hypertension patients were enrolled. The “Data Gathering Form,” the “Symptom Status Questionnaire-Heart Failure,” and the “Short-Form Health Survey” were used to collect research data.

Results: The mean age of the patients was 47.4 ± 15.3 years and 51.6% of them were female. The majority of the patients were in World Health Organization functional class II and not working (80.6%). The most common symptoms experienced by the patients were “fatigue or lack of energy” (96.8%) and “shortness of breath during the daytime” (80.6%). The mean total Symptom Status Questionnaire-Heart Failure score was significantly lower in the working group compared to the non-working group (P <.001). Except for the “general health” and “social functioning” of the SF-36 sub-dimensions, there were significant differences between the high and low Symptom Status Questionnaire-Heart Failure groups in all other sub-dimensions (P <.05). There was a weak negative correlation between the “general health” sub-dimension of Short-Form Health Survey and Symptom Status Questionnaire- Heart Failure. All other sub-dimensions of Short-Form Health Survey had moderate negative correlations with Symptom Status Questionnaire-Heart Failure.

Conclusion: It was found that there was a negative correlation between the symptom status of patients with pulmonary arterial hypertension and health-related quality of life regular evaluation of patients’ symptom status, and health-related quality of life is recommended to provide comprehensive care and improve long-term quality of life.

Keywords: Pulmonary arterial hypertension, symptom status, quality of life

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonlu Hastaların Semptom Durumu ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Sevda Türen1, Kadriye Memiç Sancar2, Selahattin Türen2
1İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma pulmoner arteriyel hipertansiyonlu (PAH) hastaların semptom durumu ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (SİYK) arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı olarak tasarlandı ve çalışmaya poliklinikte takip edilen 31 PAH hastası dahil edildi. Araştırmanın verileri “Veri Toplama Formu,” “Kalp Yetersizliği Semptom Durum Ölçeği (KYSDÖ)” ve “Kısa Form Yaşam Anketi (SF-36) ile toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 47,4 ± 15,3 yıl olup, %51,6’sı kadındı. Hastaların çoğunluğu Dünya Sağlık Örgütü fonksiyonel sınıf II’deydi ve çalışmıyordu (%80,6). Hastaların en sık yaşadıkları semptomlar “yorgunluk veya enerjisizlik” (%96,8) ve “gündüz nefes darlığı” (%80,6) idi. Çalışma grubunda çalışmayan gruba göre ortalama toplam KYSDÖ puanı anlamlı olarak daha düşüktü (P <,001). SF-36 alt boyutlarının “genel sağlık” ve “sosyal işlevsellik” dışındaki diğer tüm alt boyutlarında yüksek ve düşük KYSDÖ grupları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (P <,05). SF-36’nın “genel sağlık” alt boyutu ile KYSDÖ arasında zayıf bir negatif korelasyon vardı. SF-36’nın diğer tüm alt boyutları, KYSDÖ ile orta düzeyde negatif korelasyona sahipti.

Sonuç: PAH’lı hastaların semptom durumu ve SİYK arasında negatif korelasyon olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner arteriyel hipertansiyon, semptom durumu, yaşam kalitesi

Sevda Türen, Kadriye Memiç Sancar, Selahattin Türen. The Relationship Between Symptom Status and Health-Related Quality of Life in Patients with Pulmonary Arterial Hypertension. Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 173-179

Corresponding Author: Sevda Türen, Türkiye
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.