EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Elderly Individuals Investigation of Antihypertensive Drugs Use Error [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 20-27 | DOI: 10.5543/khd.2017.39200

Elderly Individuals Investigation of Antihypertensive Drugs Use Error

Kadriye Sayın Kasar, Ayfer Karadakovan
Ege University Faculty of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: This study in the elderly antihypertensive medication errors and the factors affecting the investigation conducted a descriptive study.
METHODS: The collection of data was used a questionnaire based on literature created by the researcher. The study sample consisted of 104 elderly individuals.
RESULTS: The elderly individuals participating in the study drug use error rate was found to be 57.7%. Made drug errors; the timely be taken of drugs, do not forget to take drugs, mixing drugs, take the wrong dose of drugs, taking drugs incorrectly is investigated its own decision to leave drugs. In this study, women, and over three days in taken drug, in which the use of antihypertensive drugs other than and those who read the prospectus of the drug used by drug use was significantly higher error rate (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Study results drug use error rates were higher in elderly individuals using antihypertensive drugs. Antihypertensive drug use errors and the knowledge of the factors affecting this group of patients is thought to be important in the maintenance and management effectiveness of treatment.

Keywords: Elderly, Antihypertensive Drugs, Drug use error

Yaşlı Bireylerde Antihipertansif İlaç Kullanım Hatalarının İncelenmesi

Kadriye Sayın Kasar, Ayfer Karadakovan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, yaşlı bireylerde antihipertansif ilaç kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür bilgisine dayanılarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 104 yaşlı birey oluşturmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin ilaç kullanım hata oranı %57.7 olarak bulunmuştur. Yapılan ilaç hataları ilaçların zamanında alınmaması, ilaç almayı unutma, ilaçları karıştırma, ilacı yanlış dozda alma, ilacı yanlış şekilde alma ve kendi kendine ilacı bırakma olarak incelenmiştir. Çalışmamızda kadınlarda, günde üç ve üzerinde ilaç alanlarda, antihipertansif dışında ilaç kullanımı olanlarda ve kullandığı ilacın prospektüsünü okumayanlarda ilaç kullanım hata oranı anlamlı derece yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda antihipertansif ilaç kullanan yaşlı bireylerde ilaç kullanım hata oranları yüksek bulunmuştur. Antihipertansif ilaç kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin bilinmesinin bu grup hastaların bakım yönetiminde ve tedavinin etkinliğine önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Antihipertansif İlaç, İlaç Kullanım Hatası

Kadriye Sayın Kasar, Ayfer Karadakovan. Elderly Individuals Investigation of Antihypertensive Drugs Use Error. Turk J Card Nur. 2017; 8(15): 20-27

Corresponding Author: Kadriye Sayın Kasar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.