EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire-II (CADEQ-II) [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 26-35 | DOI: 10.5543/khd.2021.60362

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire-II (CADEQ-II)

Esra Akbulut1, Burcu Bayrak Kahraman2
1Lösante Children and Adult Hospital
2Bi̇lecik Şeyh Edebali University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department

Objective: The aim of this descriptive study is to perform validity and reliability analyses of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire-II (CADEQ-II) developed to identify and assess the knowledge level of patients with coronary artery disease about the disease and their educational requirements to be used in Turkey.
Methods: The population of this validity and reliability study for Turkish use consisted of individuals who visited the cardiology polyclinic of a university hospital and were monitored with a diagnosis of coronary artery disease. A total of 316 volunteer patients who applied to the polyclinic when the study was conducted were included in the sample. The data were collected using the Patient Identity Form, including the descriptive characteristics of the patients, and the Turkish form of the CADEQ-II.
Results: The Cronbach’s alpha value of the questionnaire was 0.88. The Cronbach’s alpha values of the subscales of the questionnaire were 0.70 for the medical condition subscale, 0.66 for the risk factors subscale, 0.63 for the exercise subscale, 0.67 for the nutrition subscale, and 0.65 for the psychosocial risk subscale. The coefficients of relationship between the test-retest reliability results were adequate.
Conclusion: The CADEQ-II is a valid and reliable instrument for assessing the general knowledge levels and educational requirements of individuals with coronary artery disease in relation to medical condition, risk factors, exercise, nutrition, and psychosocial risk. Assessing the patient education requirement with a measurement tool will contribute to the effective implementation of the patient education phase.

Keywords: Coronary artery disease, Nursing, Patient education

Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2: Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Esra Akbulut1, Burcu Bayrak Kahraman2
1Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü, Ankara, Türkiye
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Bilecik, Türkiye

Amaç: Araştırma, koroner arter hastalarının hastalık ile ilgili bilgi düzeylerinin, eğitim gereksinimlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesinde kullanılan Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2’ nin geçerlilik ve güvenilirliğini incelemek amacıyla metadolojik olarak yapılmıştır.
Yöntemler: Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının evrenini, bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniğine başvuran koroner arter hastalığı tanısı ile izlenen bireyler; örneklemini ise araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan gönüllü 316 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında hastaların tanımlayıcı özelliklerini içeren Hasta Tanıtım Formu ve Koroner Arter Hasta Eğitim Anketi-2’ nin Türkçe formu kullanılmıştır.
Bulgular: Anketin Cronbach alfa değeri 0.88’dir. Anketin alt boyutlarının Cronbach alfa değeri; Tıbbi durum boyutu için 0.70; Risk faktörleri boyutu için 0.66; Egzersiz boyutu için 0.63; Beslenme boyutu için 0.67 ve Psikososyal risk boyutu için 0.65 olarak belirlenmiştir. Anketin beş alt boyutuna ait 31 maddelik yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını değerlendirmek amacıyla uygulanan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucu Beslenme 6 (25. madde) ve Beslenme 7 (26. madde) anlamlı olmayan t değerine sahip olduğu için anketten çıkartılmıştır. Test- tekrar test güvenilirlik sonuçları arasındaki ilişki katsayıları yeterlidir.
Sonuç: Koroner Arter Hastalığı Eğitim Anketi-2, koroner arter hastalığı olan bireylerin tıbbi durum, risk faktörleri, egzersiz, beslenme ve psikososyal risk açısından eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araçtır. Bu ölçüm aracının hasta eğitimi basamağının etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasta eğitimi, Hemşirelik, Koroner arter hastalığı

Esra Akbulut, Burcu Bayrak Kahraman. Validity and Reliability of the Turkish Version of the Coronary Artery Disease Education Questionnaire-II (CADEQ-II). Turk J Card Nur. 2021; 12(27): 26-35

Corresponding Author: Burcu Bayrak Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.