EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Investigation of the Relationship Between Learning Needs and Self-Care Levels in Individuals with Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 87-96 | DOI: 10.5543/khd.2024.64497

Investigation of the Relationship Between Learning Needs and Self-Care Levels in Individuals with Heart Failure

Sefa Karagöz1, Kadriye Sayın Kasar2
1Kayseri City Hospital, Cardiology Service, Kayseri, Türkiye
2Department of Internal Medicine Nursing Aksaray University, Faculty of Health Sciences, Aksaray, Türkiye

Objective: This study was conducted to investigate the relationship between learning needs and self-care levels in individuals with heart failure.

Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 180 individuals diagnosed with heart failure who were treated at the cardiology clinic of Kayseri City Hospital between January 20, 2023 and April 30, 2023. Research data were collected using the “Individual Identification Form”, “Nine Item European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScB Scale-9)” and “Heart Failure Patients’ Learning Needs Inventory (HFPLNI)”.

Results: It was found that 50.6% of the individuals participating in the study were between the ages of 42-65, more than half (53.3%) were male and the majority (70%) were married. It was found that the total mean score of the HFPLNI scale of the participants was 184.50±11.94, and the total mean score of the EHFScB Scale-9 was 18.78±4.58. Accordingly, it was determined that HFPLNI showed a statistically significant difference according to the variables of gender, dieting status, salt-free diet, avoiding salt and going to recommended health checks (P < 0.05). It was found that the total score of the participants’ EHFScB Scale-9 differed statistically according to the variables of dieting status, salt-free diet, avoiding salt, presence of a family member with a diagnosis of heart failure, living in the same house with a relative with heart failure, and going to recommended health check-ups. determined (P < 0.05). In the correlation analysis, it was determined that there was a moderate negative correlation between the total EHFScB Scale-9 and the total HFPLNI scale scores (r= -.450; P< 0.01).

Conclusion: Some sociodemographic and disease variables affect the learning needs and self-care levels of individuals with heart failure. In addition, it was concluded that as individuals’ learning needs increase, their self-care behaviors decrease. It is recommended that healthcare professionals determine the learning needs of individuals at risk and provide the necessary training.

Keywords: Nursing, heart failure, learning needs, self-care

Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Öğrenme Gereksinimleri ve Öz Bakım Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sefa Karagöz1, Kadriye Sayın Kasar2
1Kayseri Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Servisi, Kayseri, Türkiye
2İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Aksaray Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aksaray, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, kalp yetersizliği olan bireylerde öğrenme gereksinimleri ve öz bakım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, 20 Ocak 2023-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Kayseri Şehir Hastanesi kardiyoloji kliniğinde tedavi alan 180 kalp yetersizliği tanısı almış bireyle yapıldı. Araştırma verileri Birey Tanıtım Formu, Dokuz Maddelik Avrupa Kalp Yetmezliği Öz Bakım Ölçeği (AKYÖB-9) ve Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri (KYHÖGE) kullanılarak toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %50,6’sı 42-65 yaş arasında olup, yarıdan fazlası (%53,3) erkek ve çoğunluğunun (%70) evli olduğu bulundu. Katılımcıların KYHÖGE ölçeğinin toplam puan ortalamasının 184,50 ± 11,94 ve AKYÖB-9 toplam puan ortalamasının 18,78 ± 4,58 olduğu bulundu. Buna göre, KYHÖGE cinsiyet, diyet yapma durumu, tuzsuz diyet uygulama, tuzdan kaçınmaya dikkat etme ve tavsiye edilen sağlık kontrollerine gitme değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlendi (P < 0,05). Katılımcıların AKYÖB-9 ölçeğinin toplam puanının diyet yapma durumu, tuzsuz diyet uygulama, tuzdan kaçınmaya dikkat etme, ailede kalp yetersizliği tanısı alan birinin varlığına, kalp yetersizliği tanılı yakın ile aynı evde yaşamaya ve tavsiye edilen sağlık kontrollerine gitme değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlendi (P < 0,05). Yapılan korelasyon analizinde toplam AKYÖB-9 ve toplam KYHÖGE ölçek puanları arasında orta düzeyli negatif yönlü ilişkinin olduğu belirlendi (r= -0,450; P < 0,01).

Sonuç: Kalp yetersizliği olan bireylerde öğrenme gereksinimleri ve öz bakım düzeylerini hastaların bazı sosyodemografik ve hastalık değişkenleri etkilemektedir. Ayrıca, bireylerin öğrenme gereksinimleri arttıkça, öz bakım davranışlarının azaldığı sonucuna ulaşıldı. Sağlık çalışanlarının özellikle risk altında olan bireylerde öğrenme gereksinimlerini belirleyerek gerekli eğitimleri vermesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalp yetersizliği, öğrenme gereksinimleri, öz bakım

Sefa Karagöz, Kadriye Sayın Kasar. Investigation of the Relationship Between Learning Needs and Self-Care Levels in Individuals with Heart Failure. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 87-96

Corresponding Author: Kadriye Sayın Kasar
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.