EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Use of Mobile Games in the Management of Heart Failure: More Than Entertainment! [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 51-58 | DOI: 10.5543/khd.2023.70883

The Use of Mobile Games in the Management of Heart Failure: More Than Entertainment!

Abdullah Avcı1, Meral Gün2
1Division of Cardiology, Mersin University Hospital, Mersin, Türkiye
2Department of Internal Medicine Nursing, Mersin University Faculty of Nursing, Mersin, Türkiye

Heart failure, which is the endpoint of cardiovascular diseases, is an important health problem due to its high prevalence and mortality and the high frequency of repeated hospitalization. Heart failure is a complex clinical syndrome in which disease control and management are difficult due to the physical and psychosocial problems it causes, and patients are exposed to a greater symptom burden over time. The current guidelines emphasize the importance of patient education and post-discharge monitoring to ensure disease control and symptom management in heart failure patients. It is known that heart failure patients need multifaceted interventions that include multiple components that provide different methods of care and monitoring, as well as patient education in disease control and symptom management. It is thought that mobile games, which have emerged as an alternative educational approach and have a motivating fun aspect with their high interaction and visual appeal, will meet this expectation. This review aims to discuss the effect of mobile games that promise more than entertainment on the management of heart failure following current literature information.

Keywords: Nursing, heart failure, mobile game, mobile health

Kalp Yetersizliği Yönetiminde Mobil Oyun Kullanımı: Eğlenceden Daha Fazlası!

Abdullah Avcı1, Meral Gün2
1Mersin Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

Kardiyovasküler hastalıkların son noktası olan kalp yetersizliği, prevalansının ve mortalitesinin yüksek, tekrarlı hastaneye yatış sıklığının fazla olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Kalp yetersizliği, neden olduğu fiziksel ve psikososyal sorunlar nedeniyle hastalık kontrolünün ve yönetiminin zor olduğu, hastaların zamanla daha büyük semptom yüküne maruz kaldığı karmaşık bir klinik sendromdur. Güncel kılavuzlarda kalp yetersizliği hastalarında hastalık kontrolü ve semptom yönetimini sağlamak için hasta eğitimi ve taburculuk sonrası izlemin önemi vurgulanmaktadır. Kalp yetersizliği hastalarının hastalık kontrolü ve semptom yönetiminde hasta eğitiminin yanı sıra bakım ve izlemde farklı yöntemleri karşımıza çıkaran, birden fazla bileşeni içeren çok yönlü müdahalelere ihtiyaç duyulduğu bilinmektedir. Alternatif bir eğitim yaklaşımı olarak ortaya çıkan, yüksek etkileşim ve görsel çekiciliğiyle motive edici eğlenceli bir yönü olan mobil oyunların bu beklentiyi karşılayacağı düşünülmektedir. Bu derlemede, eğlenceden daha fazlasını vadeden mobil oyunların kalp yetersizliği yönetimine etkisinin güncel literatür bilgisi doğrultusunda tartışılması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kalp yetersizliği, mobil oyun, mobil sağlık

Abdullah Avcı, Meral Gün. The Use of Mobile Games in the Management of Heart Failure: More Than Entertainment!. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 51-58

Corresponding Author: Abdullah Avcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.