EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
The Effect of Microbiota on Cardiovascular Health and Disease [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 25-32 | DOI: 10.5543/khd.2018.88700

The Effect of Microbiota on Cardiovascular Health and Disease

Mediha Sert, Zeynep Özer
Akdeniz University, Faculy of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Antalya, Turkey

Recent studies have focused the effect of intestinal microbiota on individuals, since intestinal microbiota has an impact on human health and disease, and is associated with many diseases, including cardiovascular diseases (CVD). CVD are an important group of diseases with a high incidence and can result in death. 31% of the deaths in the world are due to CVD and it is estimated that this value will reach 41% after a decade. Studies have shown that immune system, inflammation process, endothelial damage and vascular changes affect intestinal microbiota and as a result many CVD and metabolic diseases develop. This situation has developed the idea that the diseases can be detected and prevented by examining and regulating intestinal microbiota. The most important role in protecting individuals from diseases and developing and sustaining health belongs to nurses. Nurses should increase their knowledge of current approaches, know the basic structure and functions of microbial communities and be able to reflect their knowledge and skills to their care. In cardiovascular health and disease, supporting and increasing awareness of the impact of intestinal microbiota for with the additional prospective studies will be an important step in the development of health and disease prevention strategies. In the regulation of intestinal microbiota with the studies to be done, it is predicted that, with the use of strategies developed for CVD in individuals with risk, can be protected from CVD and that cardiovascular health can be sustained.

Keywords: Microbiota, Cardiovascular Health, Cardiovascular Disease, Nursing

Kardiyovasküler Sağlık ve Hastalıkta Mikrobiyotanın Etkisi

Mediha Sert, Zeynep Özer
Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Son yıllarda yapılan çalışmalar, intestinal mikrobiyotanın insan sağlığı ve hastalığı üzerine etkili olması, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dahil olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili bulunması nedeniyle, intestinal mikrobiyotanın bireyler üzerine olan etkisine odaklanmıştır. KVH, insidansı oldukça yüksek olan ve ölümle sonuçlanabilen önemli bir hastalık grubudur. Dünyadaki ölümlerin %31’i KVH nedeniyle gerçekleşmiş olup, bu değerin on yıl sonra %41’e ulaşacağı öngörülmektedir. Yapılan çalışmalarda, immün sistem, enflamasyon süreci, endotel hasar ve vasküler değişikliklerin intestinal mikrobiyotayı etkilediği ve bunun sonucunda birçok KVH ve metabolik hastalıkların geliştiği bildirilmiştir. Bu durum intestinal mikrobiyotanın incelenmesi ve düzenlenmesi ile hastalıkların tespit edilebileceği ve önlenmesinin mümkün olabileceği düşüncelerini geliştirmiştir. Bireylerin hastalıklardan korunması ve sağlığın geliştirilerek sürdürülmesinde en büyük rol hemşirelere aittir. Hemşireler güncel yaklaşımlara ilişkin bilgilerini artırmalı, mikrobik toplulukların temel yapı ve işlevlerini bilmeli ve geliştirdiği bilgi ve becerilerini bakımlarına yansıtabilmelidir. Kardiyovasküler sağlık ve hastalıkta, intestinal mikrobiyotanın etkisinin mevcut araştırmalara ek prospektif çalışmalar ile desteklenmesi ve farkındalığının arttırılması, sağlığın ve hastalıklardan korunma stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olacaktır. Yapılacak çalışmalarla intestinal mikrobiyotanın düzenlenmesinde, KVH’ye ilişkin geliştirilen stratejilerinin kullanılması ile risk altında olan bireylerin KVH’den korunmasının mümkün olacağı ve kardiyovasküler sağlığın sürdürülebileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Kardiyovasküler Sağlık, Kardiyovasküler Hastalık, Hemşirelik

Mediha Sert, Zeynep Özer. The Effect of Microbiota on Cardiovascular Health and Disease. Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 25-32

Corresponding Author: Zeynep Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular Nursing