Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Üniversite Öğrencilerinde Metabolik Sendrom Riski, Fiziksel Aktivite, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk Arasındaki İlişki

1.

Department of Physiotherapy, Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 9-13
DOI: 10.5543/khd.2022.210905
Okunma: 1260 İndirilme: 335 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Metabolik sendromdan korunmak için düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve sigarayı bırakma gibi sağlıklı yaşam davranışları önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma üniversite öğrencilerinde Metabolik Sendrom Riski, Fiziksel Aktivite, Uyku Kalitesi ve Yorgunluk arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla planlandı.

Yöntem: Bu araştırma, Türkiye’de bir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 319 öğrenci (219 kadın, 100 erkek) ile yürütüldü. Veriler “Demografik Bilgi Formu,” “Metabolik Sendrom Araştırma Formu,” “Pitsburg Uyku Kalitesi Ölçeği,” “Yorgunluk Şiddet Ölçeği” ve “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinden (Kısa)” oluşan bir değerlendirme formu ile toplandı. İstatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programı ile yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya 100 erkek (31,35%) ve 219 kadın (68,65%) olmak üzere 319 kişi katıldı. Katılımcıların yaş ortalaması 20,80 ± 2,24 idi. MSAF değerleri ile PUKİ değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r = 0,250, P = ,0001). MSAF değerleri ile IPAQ değerleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r = −0,175, P = ,002). MSAF değerleri ile Yorgunluk değerleri arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r = 0,485 p = 0,0001). IPAQ değerleri ile PUKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmemiştir (r = −0,058 P = ,303). IPAQ değerleri ile Yorgunluk değerleri arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmiştir (r = −0,137, P = ,014).

Sonuç: Metabolik sendromun günümüzde mevcut yaşam tarzı nedeniyle yaygınlaştığı bilinmektedir. Literatür desteğiyle metabolik sendromu önlemeye yönelik fiziksel aktivite, uyku kalitesi ve yorgunluğun ne kadar ilişkili ve halk sağlığı için büyük öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle metabolik sendromu önlemeye yönelik fiziksel aktivite, uyku kalitesi ve yorgunluk bilincinin tüm topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Cite this article as: Arslan M, Aydın EB. Üniversite Öğrencilerinde metabolik sendrom riski, fiziksel aktivite, uyku kalitesi ve yorgunluk arasındaki İlişki. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):9-13.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975