EISSN 2149-4975
pdf
The Relationship Between Health Literacy, Disease Perception and Medication Adherence in Patients with Heart Failure [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 104-109 | DOI: 10.5543/khd.2024.05668

The Relationship Between Health Literacy, Disease Perception and Medication Adherence in Patients with Heart Failure

Gizem Ekenler1, Büşra Altınel2
1Department of Public Health Nursing, Institute of Health Sciences Selcuk University, Konya, Türkiye
2Department of Public Health Nursing, Faculty of Nursing Selcuk University, Konya, Türkiye

Objective: This study investigated the relationship between health literacy levels, disease perception, and medication adherence in patients with heart failure.

Methods: This study adopted a descr iptiv e-corr elat ional research design. It was conducted between August 1, 2021, and March 30, 2022. The sample consisted of 165 patients treated at a university hospital for heart failure. Data were collected by the researcher using a Personal Information Form, the Health Literacy Scale (HLS), the Brief Illness Perception Scale (BIPS), the Medication Compliance Reporting Scale (MCRS), and a face-to-face survey method. Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis, and Pearson Correlation analysis were used to analyze the data.

Results: Participants had a mean age of 61.40 ± 2.07 years. Most participants were married (90.3%). Over half of the participants were women (59.4%). Participants had a mean HLS score of 87.67 ± 18.59, a mean BIPS score of 43.76 ± 9.03, and a mean MCRS score of 22.84 ± 3.03. There was a moderate negative correlation between HLS and BIPS scores. There was a moderate positive correlation between HLS and MCRS scores (P < 0.01).

Conclusion: Participants had low health literacy levels, medication compliance, and disease perception. However, they had positive attitudes toward medication compliance and disease perception. It is recommended to plan experimental studies to increase the health literacy levels and awareness of patients with heart failure.

Keywords: Health literacy, heart failure, illness perception, medication adherence

Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Sağlık Okuryazarlığının Hastalık Algısı ve İlaç Uyumu ile İlişkisi

Gizem Ekenler1, Büşra Altınel2
1Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye
2Halk Sağlığı Hemşireliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Konya, Türkiye

Amaç: Bu araştırma; kalp yetersizliği olan hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerinin hastalık algısı ve ilaç uyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı ilişki arayıcı türde tasarlanmış olup 1 Ağustos 2021-30 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bir üniversite hastanesinde kalp yetersizliği tanısı ile tedavi alan 165 hasta ile çalışma yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, Kısa Hastalık Algısı Ölçeği ve İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği ile araştırmacı tarafından yüzyüze anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U, Kruskall Wallis ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61,40 ± 2,07 olup, %90,3’ü evli, %59,4’ü erkektir. Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği puan ortalaması 87,67 ± 18,59, Kısa Hastalık Algısı Ölçeği puan ortalaması 43,76 ± 9,03, İlaca Uyum Ölçeği puan ortalaması ise 22,84 ± 3,03 olarak belirlenmiştir. Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ile Kısa Hastalık Algısı Ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde orta düzeyde; Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği ile İlaç Uyumunu Bildirim Ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (P < 0,01).

Sonuç: Çalışmaya katılan hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerinin, ilaca uyumlarının ve hastalık algılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Sağlık okuryazarlığı yüksek olan hastaların ilaca uyumları ve hastalık algıları olumlu yönde şekillenmektedir. Kalp yetersizliği olan hastaların sağlık okuryazarlığı düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik deneysel çalışmaların planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, kalp yetersizliği, hastalık algısı, ilaca uyum

Gizem Ekenler, Büşra Altınel. The Relationship Between Health Literacy, Disease Perception and Medication Adherence in Patients with Heart Failure. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 104-109

Corresponding Author: Büşra Altınel
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.