EISSN 2149-4975
pdf
The Adaptation of Chronic Heart Failure Patients to Medicine and Diet and Their Life Qualities [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 41-50 | DOI: 10.5543/khd.2022.15010

The Adaptation of Chronic Heart Failure Patients to Medicine and Diet and Their Life Qualities

Tülay Demirci, Ilknur Metin Akten
Kırklareli University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kırklareli, Türkiye

INTRODUCTION: Objective: This study was applied as a descriptive study in order to indicate the factors affecting chronic heart failure patients’ adaptation to medicine and diet and to evaluate the relationship between adaptation and life quality.
METHODS: Methods: The research has been executed in Education Research Hospital Cardiology Unit in Trakya province between October 19, 2015, and January 19, 2016. A total of 318 chronic heart failure patients composed the sample. The data of the study were gathered by using Introducing Features Information Form, The Beliefs About Fidelity Integration Scale, Beliefs About Diet Compliance Scale, and Life Quality Scale.
RESULTS: Results: The mean score of the beliefs scale about the adaptation of medicine and diet was high (P <.05) in males and patients whose illness had a negative effect on their working life. In addition, the average scores of the Beliefs about Diet Compliance Scale of patients who were educated about heart failure and management; who had sufficient knowledge about illnesses, drugs, and side effects; and who regularly use their medicines were found high (P <.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusions: It was determined that there is a very weak relationship in a meaningful and negative way between the patient's Diet Adaptation Scale barrier subscale and the Diet fit and the Quality of Life Scales subscales. In this respect, it may be suggested that cardiology nurses and patients should be educated on the importance of health lifestyle behaviors, adaptation to medication, and diet.

Keywords: Adaptation to diet, adaptation to medicine, heart failure, chronic, life quality, patient

Kronik Kalp Yetersizliği Hastalarının İlaca, Diyete Uyumları ve Yaşam Kaliteleri

Tülay Demirci, Ilknur Metin Akten
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kırklareli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, kronik kalp yetersizliği hastalarının ilaca ve diyete uyumlarını etkileyen faktörleri belirlemek, ilaca ve diyete uyumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, 19 Ekim 2015-19 Ocak 2016 tarihleri arasında Trakya bölgesinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesi kardiyoloji ünitesinde gerçekleştirildi. Örneklemi, dahil edilme kriterlerine uyan 318 kronik kalp yetersizliği hastası oluşturdu. Çalışmanın verileri; Tanıtıcı Özellikler Bilgi Formu, İlaca Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği, Diyete Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği ve Kısa Form-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak elde edildi.
BULGULAR: Bulgular: Erkeklerde ve hastalığı iş yaşamını olumsuz etkileyen hastalarda ilaca ve diyete uyum hakkındaki inançlar ölçeği puan ortalaması yüksek bulundu (P <,05). Ayrıca, kalp yetersizliği ve yönetimi konusunda eğitim alan, hastalık, ilaçları ve yan etkileri hakkında yeterli bilgiye sahip olan ve ilaçlarını düzenli kullanan hastaların Diyete Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği puan ortalamaları yüksek saptandı (P <,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Hastaların diyete uyum ölçeği engel alt boyutu ve diyete uyum ile yaşam kalitesi ölçekleri olan alt boyutlar arasında anlamlı ve negatif yönde çok zayıf ilişki olduğu belirlendi. Bu doğrultuda kardiyoloji hemşirelerine ve hastalara yönelik sağlıklı yaşam biçimi davranışları, ilaç ve diyete uyumun önemi konularında eğitim verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Diyete uyum, ilaca uyum, kalp yetersizliği, kronik, yaşam kalitesi, hasta

Tülay Demirci, Ilknur Metin Akten. The Adaptation of Chronic Heart Failure Patients to Medicine and Diet and Their Life Qualities. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 41-50

Corresponding Author: Ilknur Metin Akten
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.