EISSN 2149-4975
pdf
Factors Associated with Phlebitis in Amiodarone Administration by Changing the Infusion Site [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 167-172 | DOI: 10.5543/khd.2022.214481

Factors Associated with Phlebitis in Amiodarone Administration by Changing the Infusion Site

Yasemin Kalkan Uğurlu1, Nuray Enç2
1Department of Nursing, Ordu University, Faculty of Health Sciences, Ordu, Turkey
2Department of Nursing, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Istanbul University-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to determine the incidence of phlebitis in patients undergoing amiodarone treatment by changing the infusion site and affecting factors in the coronary intensive care unit.

Methods: A total of 30 patients who received similar doses of amiodarone treatment for 12 months in the coronary intensive care unit were examined. The catheter, duration, catheter diameter (20-22 G) of amiodarone therapy, etc., factors, and factors related to phlebitis formation were examined. Descriptive statistics were used to analyze the data.

Results: In the study, 60 catheters undergoing amiodarone therapy applied to 30 patients were examined. It was observed that phlebitis developed in 9 (30%) out of 30 patients and 10 (16.6%) out of 60 catheters. More occurrences of phlebitis were detected in cases using a 22-G catheter (P <.05). Phlebitis occurred more commonly in women (37.5%) and catheters were attached to the intra-elbow area (50%). However, the development of phlebitis with these variables was not statistically different (P >.05).

Conclusion: In the present study, phlebitis developed in 30% of the patients. Therefore, it is recommended to change the infusion site after 12 hours of amiodarone infusion, and if possible, to apply with a central venous catheter.

Keywords: Amiodarone, critical care, peripheral venous catheter, phlebitis

İnfüzyon Yeri Değiştirilerek Uygulanan Amiodaron Uygulamasında Flebit ile İlişkili Faktörler

Yasemin Kalkan Uğurlu1, Nuray Enç2
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ordu, Türkiye
2Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma koroner yoğun bakım ünitesinde infüzyon yeri değiştirilerek uygulanan amiodarone tedavisi kaynaklı flebit insindansını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.

Yöntemler: Koroner yoğun bakım ünitesinde 12 ay boyunca benzer dozlarda amiodarone tedavisini infüzyon yeri değiştirilerek alan 30 hasta incelendi. Amiodarone tedavisinin yolu, süresi, kateter çapı (20-22 G) vb. faktörler ile flebit oluşumu ile ilgili faktörler incelendi. Verilerin analizi
için tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizleri kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada 30 hastaya takılan 60 kateter incelendi. Otuz hastanın 9 tanesinde (%30), 60 kateterin 10 tanesinde (%16,.6) flebit geliştiği gözlendi. 22 G çaplı kateter kullanılan olgularda daha fazla flebit saptandı (P <,01). Kadınlarda (%37,5) ve dirsek içi bölgesine takılan
kateterde (%50) flebit daha sıktı. Ancak bu değişkenler ile flebit gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (P >,05).

Sonuç: Bu çalışmada hastaların %30’unda flebit gelişmiştir. Bu nedenle amiodaron infüzyonunda infüzyon yerinin 12 saatten daha sık değiştirilmesi ve mümkünse santral venöz kateter ile uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amiodarone, flebit, periferal venöz kateter, yoğun bakım

Yasemin Kalkan Uğurlu, Nuray Enç. Factors Associated with Phlebitis in Amiodarone Administration by Changing the Infusion Site. Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 167-172

Corresponding Author: Yasemin Kalkan Uğurlu
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.