EISSN 2149-4975
pdf
Development and Psychometric Analysis of Basic Life Support and Defibrillation Self-Efficacy Scale [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 73-78 | DOI: 10.5543/khd.2024.47135

Development and Psychometric Analysis of Basic Life Support and Defibrillation Self-Efficacy Scale

Duygu Kes1, Durdane Yılmaz Güven2
1Department of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Karabük University Faculty of Health Sciences, Karabük, Türkiye
2Department of Nursing, Department of Surgical Nursing, Karabük University Faculty of Health Sciences, Karabük, Türkiye

Objective: It was aimed to examine the validity and reliability of the Basic Life Support and Defibrillation Self-Efficacy Scale.

Method: This methodological study was conducted with 251 nursing students. Exploratory and confirmatory factor analysis were used for construct validity; Cronbach’s alpha coefficient and item-total correlation were used for reliability analyses.

Results: Cronbach’s alpha coefficient of the scale was 0.880. Item total score correlations ranged between 0.409 and 0.718. In exploratory factor analysis, factor loadings ranged between 0.469 and 0.842. In confirmatory factor analysis, the was Goodness of Fit Index 0.931, the Comperative Fit Index was 0.946 and the Non-normed Fit Index was 0.914.

Conclusion: The Basic Life Support and Defibrillation Self-Efficacy Scale is a valid and reliable measurement tool.

Keywords: Defibrillation, nurse, student, self-efficacy, basic life support

Temel Yaşam Desteği ve Defibrilasyon Öz Etkililik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Analizi

Duygu Kes1, Durdane Yılmaz Güven2
1Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karabük, Türkiye
2Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hemşireliği Bölümü, Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Karabük, Türkiye

Amaç: Temel Yaşam Desteği ve Defibrilasyon Öz Etkililik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem: Metodolojik tasarıma sahip bu araştırma 251 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Verilerin analizinde yapı geçerliliği için doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi; güvenilirlik analizleri için Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyonu kullanıldı.

Bulgular: Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,880 olarak bulundu. Madde toplam puan korelasyonları 0,409 ile 0,718 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör analizinde faktör yükleri 0,469 ile 0,842 arasındadır. Doğrulayıcı faktör analizinde İyilik Uyum İndeksi 0,931, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi 0,946 ve Normlaştırılmamış Uyum İndeksi 0,914 olarak bulundu.

Sonuç: Temel Yaşam Desteği ve Defibrilasyon Öz Etkililik Ölçeği geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır.

Anahtar Kelimeler: Defibrilasyon, hemşire, öğrenci, öz etkililik, temel yaşam desteği

Duygu Kes, Durdane Yılmaz Güven. Development and Psychometric Analysis of Basic Life Support and Defibrillation Self-Efficacy Scale. Turk J Card Nur. 2024; 15(37): 73-78

Corresponding Author: Duygu Kes, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.