EISSN 2149-4975
pdf
Psychometric Properties of the Turkish Version of Hypertension Self-Care Profile [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 95-102 | DOI: 10.5543/khd.2023.47450

Psychometric Properties of the Turkish Version of Hypertension Self-Care Profile

Öznur Adadıoğlu1, Ahmet Seven2, Esin Danç3
1Department of Internal Medicine Nursing, Sakarya University, Faculty of Health Science, Sakarya, Türkiye
2Department of Nursing, Kahramanmaras Sütcü Imam University, Afsin Faculty of Health Sciences, Kahramanmaraş, Türkiye
3Division of Nursing, Sakarya Yenikent Hospital, Sakarya, Türkiye

Objective: The aim of this study was to determine the psychometric properties of the Turkish version of the Hypertension Self-Care Profile.

Methods: This methodological study was conducted with a total of 300 patients with hypertension who visited the internal medicine outpatient clinic of a hospital. The validity of the Hypertension Self-Care Profile was determined with language validity, content validity, and construct validity. The Cronbach’s alpha, item-total score correlations, and test–retest were used in the evaluation of reliability.

Results: Item-total correlations ranged from 0.37 to 0.58 for Behavior, 0.64 to 0.83 for Motivation, and 0.28 to 0.61 for Self-Efficacy scales. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.81, 0.94, and 0.80 for Behavior, Motivation, and Self-Efficacy scales, respectively. The test–retest reliability was between 0.96 and 0.99.

Conclusion: The Turkish Version of Hypertension Self-Care Profile concluded that the scale is a valid and reliable tool and can be used to determine the self-care of patients with hypertension.

Keywords: Hypertension, reliability, self-care, validity

Hipertansiyon Öz Bakım Profili Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Öznur Adadıoğlu1, Ahmet Seven2, Esin Danç3
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dahiliye Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi, Afşin Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye
3Hemşirelik Bölümü, Sakarya Yenikent Hastanesi, Sakarya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hipertansiyon öz bakım profilinin Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerini belirlemektir.

Yöntemler: Bu metodolojik çalışma, bir hastanenin dahiliye polikliniğine başvuran hipertansiyonlu toplam 300 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Hipertansiyon Öz Bakım Profilinin geçerliliği dil geçerliliği, içerik geçerliliği ve yapı geçerliliği ile belirlenmiştir. Güvenirliğin değerlendirilmesinde Cronbach alfa, madde-toplam puan korelasyonu ve test-tekrar test kullanılmıştır.

Bulgular: Madde toplam korelasyonu Davranış Ölçeği için 0,37 ile 0,58, Motivasyon Ölçeği için 0,64 ile 0,83, Öz Yeterlik Ölçeği için 0,28 ile 0,61 arasında değişmektedir. Davranış, Motivasyon ve Öz-yeterlik ölçekleri için Cronbach alfa katsayısı sırasıyla 0,81, 0,94 ve 0,80’dir. Test-tekrar test güvenirliği 0,96 ile 0,99 arasındadır.

Sonuç: HBP SCP-Tr ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ve hipertansiyonlu hastaların öz bakımını belirlemede kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçerlilik, güvenilirlik, hipertansiyon, öz bakım

Öznur Adadıoğlu, Ahmet Seven, Esin Danç. Psychometric Properties of the Turkish Version of Hypertension Self-Care Profile. Turk J Card Nur. 2023; 14(34): 95-102

Corresponding Author: Öznur Adadıoğlu
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.