EISSN 2149-4975
pdf
Caregiver Burden and Stress Levels among Family Members Caring for Heart Failure Patients [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 33-40 | DOI: 10.5543/khd.2024.60465

Caregiver Burden and Stress Levels among Family Members Caring for Heart Failure Patients

Esra Türker, Sıla Akay
Department of Nursing, Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Türkiye

Objective: This study aimed to investigate the impact of caregiving burden on the stress levels of family caregivers of patients with heart failure and the relationship between them.

Methods: This cross-sectional descriptive study took place at a Lokman Hekim University Hospital between December 2022 and June 2023, involving volunteer primary and informal caregivers of patients hospitalized in the cardiology ward for at least one day due to heart failure. Data were collected through face-to-face interviews utilizing the “Caregiver Identification Form,” “Caregiver Burden Scale,” and “Caregiver Stress Scale.”

Results: Among the caregivers participating in the research, it was found that 28.7% were between the ages of 41-50, and 62% were women. Upon examining the correlation between caregiver stress and caregiving burden scores, a positively moderate correlation (r = 0.658, P = 0.000) was observed between caregiving burden and caregiver stress. The regression analysis conducted to determine the causal relationship between caregiving burden and caregiver stress yielded significant results (P = 0.000). The caregiving burden explained 42.9% of the total change in caregiver stress levels. Caregiving burden was found to increase caregiver stress levels (ß = 0.658).

Conclusion: Based on our research findings, it is recommended to provide support for family members caring for HF patients, enhance home care services, and establish support groups to alleviate caregivers’ stress levels.

Keywords: Caregiver, caregiving burden, heart failure, nursing, stress

Kalp Yetmezliği Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Yükü ve Stres Düzeyi

Esra Türker, Sıla Akay
Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, kalp yetmezliği olan hastaların bakım veren aile üyelerinin bakım verme yükünün stres düzeylerine olan etkisinin ve aralarındaki ilişkinin araştırılması amacıyla yapıldı.

Yöntem: Bu kesitsel tanımlayıcı çalışma özel Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesinde Aralık 2022 ile Haziran 2023 tarihleri arasında kalp yetmezliği nedeniyle kardiyoloji servisinde en az 1 gün yatan hastaların çalışmaya katılım kriterlerini sağlayan gönüllü primer ve informal bakım vericileri ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, ‘‘Bakım Verici Tanıtıcı Formu’’, ‘‘Bakım Verici Yükü Ölçeği’’ ve “Bakım Verenin Stres Ölçeği” kullanılarak yüz yüze görüşme ile toplandı.

Bulgular: Araştırmaya katılan bakım verenlerin; %28,7’sinin 41-50 yaş aralığında, %62’sinin kadın olduğu saptandı. Bakım veren stres, bakım verme yükü, puanları arasında korelasyon analizleri incelendiğinde; bakım verme yükü ile bakım veren stres arasında r = 0,658 pozitif orta (P = 0,000) düzeyde korelasyon bulundu. Bakım verme yükü ile bakım veren stres arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan regresyon analizi anlamlı bulundu (P = 0,000). Bakım Veren Stres düzeyindeki toplam değişim %42,9 oranında bakım verme yükü tarafından açıklanmaktadır. Bakım Verme Yükü bakım veren stres düzeyini arttırmaktadır (ß = 0,658).

Sonuç: Araştırmamızın sonuçlarından yola çıkarak, KY hastalarına bakım veren aile üyelerinin desteklenmesi, evde bakım hizmetlerinin artırılması ve bakım verenlerin stres düzeylerine yönelik destek gruplarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım verici, bakım verme yükü, kalp yetmezliği, hemşirelik, stres

Esra Türker, Sıla Akay. Caregiver Burden and Stress Levels among Family Members Caring for Heart Failure Patients. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 33-40

Corresponding Author: Esra Türker
Manuscript Language: English
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.