EISSN 2149-4975
pdf
Evaluation of Life Attitude in Patients with Acute Coronary Syndrome [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 17-24 | DOI: 10.5543/khd.2024.75002

Evaluation of Life Attitude in Patients with Acute Coronary Syndrome

Özlem Bulantekin Düzalan1, Şeyma Kaya Camcı2
1Department of Nursing, Çankırı Karatekin University, Faculty of Health Sciences, Çankırı, Türkiye
2Eti Maden Operations General Directorate, Ankara, Türkiye

Objective: This study aimed to assess the attitude toward life among patients with acute coronary syndrome.

Methods: The research was conducted with 204 patients undergoing treatment for acute coronary syndrome at a teaching and research hospital in Ankara, Türkiye. Data were collected using a sociodemographic questionnaire, the Short Illness Perception Scale, and the Life Attitude Profile Scale.

Results: When comparing the subsections and total scores of the Short Illness Perception Scale and Life Attitude Profile Scale, statistically significant differences were observed between the subsections of cognitive illness representations and emotional illness representations, as well as the total scores of the Short Illness Perception Scale (P < 0.05). Statistical significance was also found in all subsections and total mean scores of the Life Attitude Profile Scale (P < 0.001, P < 0.05). However, no statistical significance was found between the total scores of the two scales (P > 0.05).

Conclusion: In our study, we did not find a significant relationship between illness perception and life attitude. The burden imposed by acute coronary syndrome, including continuous medication use and changes in the healthcare system, can influence individuals’ perceptions of illness and life outlook. Nevertheless, with effective nursing care and experience, it is possible to positively shape individuals’ perceptions of the disease and enhance their life attitudes.

Keywords: Acute coronary syndrome, illness perceptions, nursing, life attitude

Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Yaşam Tutumunun Değerlendirilmesi

Özlem Bulantekin Düzalan1, Şeyma Kaya Camcı2
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çankırı, Türkiye
2Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, akut koroner sendromlu hastalarda hastalık algısı ve yaşam tutumunun değerlendirilmesi amacıyla planlandı.

Yöntem: Bu araştırma Ankara’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi gören 204 akut koroner sendromlu hasta ile yürütüldü. Veriler; Sosyodemografik Veri Formu, Kısa Hastalık Algısı Ölçeği ve Yaşam Tutum Profili Ölçeği ile toplandı.

Bulgular: Kısa Hastalık Algısı Ölçeği ve Yaşam Tutum Profili Ölçeği tüm alt boyut ve toplam puanları karşılaştırıldığında; bilişsel hastalık temsilleri alt boyutu ve duygusal hastalık temsilleri alt boyutu ve Kısa Hastalık Algısı Ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulundu (p < 0,05). Yaşam Tutum Profili Ölçeği tüm alt boyut ve toplam puan ortalamalarında istatistiksel anlamlılık bulundu (p < 0,001, p < 0,05). Her iki ölçek toplam puanları arasında istatistiksel anlamlılık bulunmadı (p > 0,05).

Sonuç: Çalışmamızda hastalık algısı ve yaşam tutumu arasında herhangi bir ilişki bulunmadı.Akut koroner sendromun getirdiği yük, sürekli ilaç kullanımı ve sağlık sistemindeki değişiklikler bireyin hastalık algısını ve yaşama karşı oluşturduğu bakış açısını etkilemektedir. İyi bir hemşirelik bakımı ve tecrübesiyle bireyin hastalık algısı olumlu yönde oluşturulup yaşama yönelik tutumu artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, hastalık algısı, hemşirelik, yaşam tutumu

Özlem Bulantekin Düzalan, Şeyma Kaya Camcı. Evaluation of Life Attitude in Patients with Acute Coronary Syndrome. Turk J Card Nur. 2024; 15(36): 17-24

Corresponding Author: Özlem Bulantekin Düzalan
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2024 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.