EISSN 2149-4975
pdf
Profile of Nurses and Technicians Working in the Cardiology Clinics in Turkey [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 70-83 | DOI: 10.5543/khd.2012.008

Profile of Nurses and Technicians Working in the Cardiology Clinics in Turkey

Nuray Enç1, Hilal Uysal1, Fisun Şenuzun2, Zeynep Canlı Özer3, Emine Guruşçu4, Öznur Şentürk5
1Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, İstanbul, Turkey
2Ege University İzmir Atatürk School Of Health Sciences, İzmir, Turkey
3Akdeniz University School Of Health Sciences, Antalya, Turkey
4Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey
5Adnan Menderes University Faculty Of Medicine Departmant Of Cardiology Eco Laboratuvary, Aydın, Turkey

OBJECTIVE: This study was planned and done in order to determine the profile of nurses and technicians working in cardiology clinics in Turkey and also form the future strategies of Turkish Society of Cardiology cardiovasculer nurses and technicians working group.
METHODS: This study was done with 459 nurses and technicians working in 26 special and public hospitals in Turkey. Data was collected by using “Profile of Nurses and Technicians Working in Cardiology Clinics Questionnaire”.
RESULTS: This study, 431 nurses and 28 technicians, 459 people participated in total. It was determined that 54.2% of the group was working in cardiology services and 23.8% of them were working in coronary intensive care clinics. 58.6% of the group stated that they preferred working in cardiology clinics, 13.1% of them stated that they liked working cardiology clinics and 5.2% of the group determined that they felt themselves much more efficient in these clinics. It was stated that 41.4% of the participants attended occupational certificate programmes and 31.6% of them attended congresses/ symposiums. 21.8% of the group would like to take education programmes, courses including basic and advanced electrocardiography, information about rhythm disorders, 13% of the group would like to take education about basic and advanced cardiac life support.
CONCLUSION: The vast majority of nurses and technicians participating in the study of total working hours per week is more than 45 hours and an extra guard, orientation and conditions of service training is not desirable level, the vast majority of participants, training programs of TKD cardiovascular nursing and technician study group was not going.

Keywords: Nursing profile, technician profile, cardiology.

Türkiye’de Kardiyoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Teknisyenlerin Profili

Nuray Enç1, Hilal Uysal1, Fisun Şenuzun2, Zeynep Canlı Özer3, Emine Guruşçu4, Öznur Şentürk5
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, İzmir
3Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Antalya
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
5Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Eko Laboratuvarı, Aydın

AMAÇ: Çalışma, Türkiye’de kardiyoloji kliniklerinde çalışan hemşire ve teknisyenlerin profilinin belirlenmesi ile Türk Kardiyoloji Derneği kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik çalışma grubunun önümüzdeki yıllardaki stratejilerinin oluşturulabilmesi amacı ile planlandı ve uygulandı.
YÖNTEMLER: Araştırma 2007-2009 tarihleri arasında Türkiye’de özel ve kamu hizmeti veren 26 hastanede çalışan 459 hemşire ve teknisyen ile yapıldı. Veriler “Kardiyoloji Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Teknisyenlerin Profili Anket Formu” kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Çalışmaya 431 hemşire ve 28 teknisyen olarak, toplam 459 kişi katıldı. Çalışmaya katılanların %54.2’nin kardiyoloji servislerinde, %23.8’inin koroner yoğun bakım ünitesinde çalıştığı tespit edildi. Çalışmaya katılan hemşire ve teknisyenlerin %58.6’sı kardiyoloji kliniğinde çalışmayı kendisinin tercih ettiğini, %13.1’i kardiyolojide çalışmayı sevdiğini, %5.2’si yoğun bakımda çalışırken daha verimli olduğunu belirtti. Hemşire ve teknisyenlerin %41.4’ü mesleki sertifika programlarına, %31.6’sı mesleki kongre/sempozyumlara katıldığını belirtti. Çalışmaya katılan hemşire ve teknisyenlerin %21.8’i temel ve ileri elektrokardiyografi, ritim bozuklukları hakkında bilgi, %13.0’ı temel ve ileri kardiyak yaşam desteği eğitimi, gibi konularda eğitim programları, kurs vb. etkinliklerin sürdürülmesini istediklerini belirttiler.
SONUÇ: Çalışmaya katılan hemşire ve teknisyenlerin büyük çoğunluğunun haftalık toplam çalışma saatinin 45 saatten fazla ve ekstra nöbet tuttuğu tespit edildi. Katılımcıların oryantasyon ve hizmet içi eğitim alma durumlarının istendik düzeyde olmadığı, büyük çoğunluğunun ise TKD kardiyovasküler hemşirelik ve teknisyenlik çalışma grubunun eğitim programlarına katılmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşire profili, teknisyen profili, kardiyoloji.

Nuray Enç, Hilal Uysal, Fisun Şenuzun, Zeynep Canlı Özer, Emine Guruşçu, Öznur Şentürk. Profile of Nurses and Technicians Working in the Cardiology Clinics in Turkey. Turk J Card Nur. 2012; 3(3): 70-83

Corresponding Author: Nuray Enç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.