EISSN 2149-4975
pdf
Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 17-24 | DOI: 10.5543/khd.2018.97269

Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care

Serap Ünsar1, Özlem Özdemir2, Ecehan Yenici Bulut3
1Trakya University Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Department Of Internal Medicine Nursing, Edirne, Turkey
2Kırklareli University School Of Health, Kırklareli
3Kırklareli State Hospital, Kırklareli

Pulmonary hypertension is a progressive destructive disease characterized by vascular changes. Proliferation and vasoconstriction of pulmonary arteries lead to right heart failure and death. While patients usually have symptoms, such as dyspnea, fatigue, weakness and edema, at the beginning, the syncope and presyncope can be observed in late periods. The mentioned symptoms imitate other cardio-pulmonary diseases and a delay occurs in establishing a diagnosis in patients with pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is a chronic disease, restricts the daily life and the patients face with many symptoms which reduce quality of life. All of the current medical treatments and cares of the patients are complicated and are largely palliative. The aim of treatment and care of the patients is to decrease morbidity and mortality and to heal symptoms and functional situation. Frequent hospitalization occurs in pulmonary hypertension cases. Nurses should know the high risk-bearing patient groups in terms of pulmonary hypertension. Nurses have important roles in training of patients and patient relatives, care of patients, administration of medical treatment, symptom management and patient follow-up in pulmonary hypertension. In this rewiev was discussed in order to present etiology, classification, pathophysiology, treatment and care of pulmonary hypertension.

Keywords: Pulmonary hypertension, treatment, nursing care

Pulmoner Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakımı

Serap Ünsar1, Özlem Özdemir2, Ecehan Yenici Bulut3
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne
2Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli
3Kırklareli Devlet Hastanesi, Kırklareli

Pulmoner hipertansiyon vasküler değişiklikler ile karakterize ilerleyici bir hastalıktır. Pulmoner arterlerin proliferasyonu ve vazokonstriksiyonu sağ kalp yetersizliğine ve ölüme yol açmaktadır. Hastalar genellikle başlangıçta nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk ve ödem gibi semptomlar deneyimlerken geç dönemlerinde senkop, presenkop görülebilmektedir. Bu semptomlar diğer kardiyopulmoner hastalıkları taklit etmekte ve pulmoner hipertansiyonlu hastalarda tanı koymada gecikme olmaktadır. Pulmoner hipertansiyon kronik bir hastalık olup, günlük yaşamı sınırlamakta ve hastalar yaşam kalitesini azaltan birçok semptomla karşı karşıya kalmaktadır. Mevcut tüm medikal tedavi ve bakım karmaşık olup büyük oranda palyatiftir. Tedavinin ve bakımın amacı; morbidite ve mortaliteyi azaltmak, semptomları ve fonksiyonel durumu iyileştirmektir. Pulmoner hipertansiyon vakalarında hastaneye sık yatışlar olmaktadır. Hemşireler; pulmoner hipertansiyon açısından yüksek risk taşıyan hasta gruplarını bilmelidir. Hemşireler pulmoner hipertansiyonda hasta ve hasta yakınlarının eğitiminde, hasta bakımında, medikal tedavinin uygulanmasında, semptom yönetiminde ve hasta takibinde önemli rollere sahiptir. Bu makale pulmoner hipertansiyonun etiyolojisi, sınıflandırılması, patofizyolojisi, tedavi ve bakımını sunmak amacıyla yazıldı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, tedavi, hemşirelik bakımı

Serap Ünsar, Özlem Özdemir, Ecehan Yenici Bulut. Pulmonary Hypertensıon and Nursıng Care. Turk J Card Nur. 2019; 10(21): 17-24

Corresponding Author: Özlem Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.