E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalara Verilen Görsel-İşitsel Eğitimin Fizyolojik ve Psikososyal Parametreler Üzerine Etkisi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 41-50 | DOI: 10.5543/khd.2013.005  

Koroner Anjiyografi Uygulanacak Hastalara Verilen Görsel-İşitsel Eğitimin Fizyolojik ve Psikososyal Parametreler Üzerine Etkisi

Aslı Balcı1, Nuray Enç2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Araştırma koroner anjiyografi uygulanacak hastalara işlem öncesi verilen görsel-işitsel (video) eğitimin fizyolojik (kalp hızı, kan basıncı, solunum sayısı) ve psikososyal (stres, anksiyete, depresyon) parametreler üzerine etkinliğini saptamak amacıyla yapıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya ilk kez koroner anjiyografi uygulanan 60 hasta (30 deney, 30 kontrol) dahil edildi. Veriler genel bilgi formu ve Depresyon Anksiyete Stres (DASS- 42) Ölçeği ile toplandı, işlem öncesi deney grubuna görsel-işitsel (video) eğitim uygulandı.
BULGULAR: Görsel-işitsel eğitim verilen deney grubundaki bireylerin kalp hızı, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, solunum sayısı ortalama değerleri ve DAS (depresyon, anksiyete, stres) puanı ortalamalarının işlem sonrasında işlem öncesine göre azaldığı (p < 0.05), eğitim uygulanmayan kontrol grubundaki bireylerde ise arttığı (p>0.05) görüldü.
SONUÇ: Koroner anjiyografiye ilişkin işlem öncesi verilen görsel-işitsel (video) eğitimin, işlem sonrasında fizyolojik ve psikososyal parametreler üzerine olumlu etkisi olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiyografi, hasta eğitimi, psikososyal, fizyolojik, hemşirelik


The Effect of Audio-Visual Education Given to Coronary Angiography Patients over Physiological and Psychosocial Parameters

Aslı Balcı1, Nuray Enç2
1Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Department Of Internal Medicine, Nursing, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The research was performed to examine the effect of audio-visual education given to patients who are applied coronary angiography, over physiological (heart rate, blood pressure, respiratory rate) and psychosocial (stress, anxiety, depression) parameters.
METHODS: Coronary angiography in 60 patients admitted for the first time in the study (30 experimental and 30 control) were included. Data general information form and Depression Anxiety and Stress (DASS-42) Scale were collected before the initiation of the experimental group audio-visual
RESULTS: Audio-visual training individuals in the experimental group, heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, respiratory rate, and mean values of the DAS (depression, anxiety, stress) score compared to the average of the process after the procedure decreased (p <0.05), education implemented in the control group those patients who have increased (p>0.05).
CONCLUSION: The education about angiography given before the procedures showed a positive effect on the physiological and psychosocial parameters after the procedure.

Keywords: Coronary angiography, patient education, psychosocial, physiological, nursing


Aslı Balcı, Nuray Enç. The Effect of Audio-Visual Education Given to Coronary Angiography Patients over Physiological and Psychosocial Parameters. Turk J Card Nur. 2013; 4(5): 41-50

Sorumlu Yazar: Aslı Balcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale