E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Algılanan Stresin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 129-137 | DOI: 10.5543/khd.2019.09719  

Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Algılanan Stresin Belirlenmesi

Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Saadet Arslan, Büşra Candar, Sebih Keleş, Burçin Karagöz, Gülbahar Akpınar
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu araştırma Miyokart İnfarktüsü (Mİ) geçirmiş hastalarda algılanan stresin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.
Yöntemler: Araştırma, İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesinin kardiyoloji servislerinde Ocak-Mayıs 2019 tarihleri arasında yatan 300 Mİ geçirmiş hasta ile yapıldı. Veriler “Anket Formu” ve “Algılanan Stres Ölçeği-14 (ASÖ-14)” kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, One-way ANOVA ve paired sample t testi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.84±14 olup, %67.3’ü erkektir. Hastaların %82.3’ünün komorbid hastalığı, %64.7’sinin hipertansiyonu, %44.3’ünün diyabeti vardır ve %56.7’si ilk kez Mİ geçirmiştir. Mİ geçirdikten sonra hastaların %54.8’ inin endişeli, %55’ inin stresli olduğu belirlendi. Çalışmaya katılan hastaların algılanan stres puan ortalaması 25.94±6.86 bulundu. Eğitim seviyesi ve geliri düşük, komorbid hastalığı, diyabeti ve hipertansiyonu olan ve düzenli ilaç kullanmayan hastaların algılanan stres puanı anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca hobisi olmayan, fiziksel aktivite yapmayan ve Mİ sonrası kendini endişeli hisseden hastaların algılanan stres puanı anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç: Çalışmaya katılan hastaların stres düzeyi normal olup stresle başa çıkabildikleri tespit edildi. Düşük gelir, komorbid hastalık, hipertansiyon, diyabet, düzenli ilaç kullanmamak, hobinin olmaması, fiziksel aktivite yapmamak algılanan stres düzeyini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres, hemşirelik; miyokart infarktüsü; stres.


Determination of Perceived Stress in Patients with Myocardinal Infarction

Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Saadet Arslan, Büşra Candar, Sebih Keleş, Burçin Karagöz, Gülbahar Akpınar
Department of Internal Diseases Nursing, Marmara University Faculty of Health Sciences, Istanbul

Objective: This study was planned to determine perceived stress in patients with myocardial infarction.
Methods: The study was conducted with 300 patients with myocardial infarction who were hospitalized in the cardiology department of a training and research hospital in Istanbul between January-May 2019. Data were collected using “Questionnaire” and “Perceived Stress Scale-14 (AS-14)”. Descriptive statistics, One-way ANOVA and paired sample t test were used for data analysis.
Results: The mean age of the patients was 61.84±14 and 67.3% were male. Of the patients, 82.3% had comorbid disease, 64.7% had hypertension, 44.3% had diabetes, and 56.7% had myocardial infarction for the first time. After myocardial infarction, 54.8% of the patients were anxious and 55% were stressful. Mean perceived stress score of the patients included in the study was 25.94±6.86. Perceived stress scores of the patients with low education level and income, comorbid disease, diabetes and hypertension who did not use regular medication were found significantly higher (p<0.05). In addition, the perceived stress scores of the patients without hobby, not doing physical activity and feeling anxious after myocardial infarction were significantly higher (p<0.05).

Conclusion: The stress level of the patients participating in the study was normal and they were able to cope with stress. Low income, comorbid disease, hypertension, diabetes, not using regular medication, lack of hobby, and lack of physical activity increase perceived stress level.

Keywords: Myocardial infarction, nursing; percieved stress; stress.


Betül Bayrak, Sıdıka Oğuz, Saadet Arslan, Büşra Candar, Sebih Keleş, Burçin Karagöz, Gülbahar Akpınar. Determination of Perceived Stress in Patients with Myocardinal Infarction. Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 129-137

Sorumlu Yazar: Betül Bayrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale