E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
İleri Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Sağlık Statüsünün Belirleyicileri [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 23-30 | DOI: 10.5543/khd.2020.24483  

İleri Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Sağlık Statüsünün Belirleyicileri

Şeyma Demir1, Zeynep Özer2
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bolu, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı ileri kalp yetersizliği olan hastalarda sağlık statüsünün belirleyicilerini saptamaktır
Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel ve tek merkezli çalışma Mayıs 2013-Mayıs 2014 arasında kalp yetersizliği olan 296 hasta ile yapıldı. Sağlık statüsü Kansas City Kardiyomiyopati Anketi ile belirlendi. Sosyodemografik, klinik özellikler ve semptomlar potansiyel belirleyiciler olarak düşünüldü. Diğer belirleyiciler Mishel Hastalıkta Belirsizlik Ölçeği-Toplum Formu, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile ölçüldü. Sağlık statüsünün bağımsız belirleyici değişkenleri enter method ile çalışılan çoklu regresyon analizi ile hesaplandı. Sağlık statüsü ile ilişkili bağımsız değişkenler bağımsız iki örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmada üç sağlık statüsü puanı elde edildi. Hastaların genel sağlık, fonksiyonel durum ve klinik toplam skorları sırasıyla 59.26±21.66, 35.30±15.01, 52.70±19.80 idi. Regresyon analizine göre Model 1, Model 2 ve Model 3’te yer alan değişkenler sağlık statüsü için varyansın sırasıyla %66.9, %72.1, %66.6’sını açıkladı. Üç farklı regresyon modelinde, ortak belirleyici değişkenler semptom yükü, algılanan sağlık durumu, sosyal destek ve hekimden bilgi almaydı. Hastalık belirsizliği, fonksiyonel durum için belirleyici değişkenlerden biriydi.
Sonuç: Bu çalışmada, ileri kalp yetersizliği olan hastalarda sağlık statüsü çok değişkenli olarak değerlendirildi ve özgünlük içermektedir. Çalışma bulguları doğrultusunda, daha iyi sağlık sonuçları elde etmek için hasta eğitimi kalitesinin arttırılması ve sağlık bakım hizmetlerinde biyopsikososyal yaklaşımın ön plana çıkarılmasının gerekliliği vurgulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Belirsizlik, sağlık statüsünün belirleyicileri, sosyal destek, stresle başa çıkma, kalp yetersizliği.


Predictors of Health Status of Patients with Advanced Heart Failure

Şeyma Demir1, Zeynep Özer2
1Department of Nursing, Health Sciences Faculty, Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department of Nursing, Faculty of Nursing, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine the predictors of health status in patients with advanced heart failure.
Methods: The descriptive, cross-sectional, single-center study was conducted with 296 patients between May 2013 and May 2014. Patients’ health status was determined using the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire. Sociodemographic and clinical characteristics as well as symptoms were potential predictors. Other predictors were measured with the Mishel’s Uncertainty in Illness Scale–Community Form, Coping Style Scale and Multidimensional Scale of Perceived Social Support. The predictors of health status were examined via multiple linear regression analyses which was performed with enter method. Independent variables related to health status were compared using the Student’s t test and one way ANOVA.
Results: Three health status scores were obtained in the study. The overall health, functional status and clinical total scores were 59.26±21.66, 35.30±15.01 and 52.70±19.80, respectively. Variables included in Models 1, 2 and 3 according to regression analysis accounted for 66.9%, 72.1% and 66.6% of the variance in health status, respectively. In three different regression models, common predictor variables were symptom burden, perceived health status, social support and informants being doctors. Furthermore, illness uncertainty was a predictor variable for functional status.
Conclusion: The health status of patients with advanced heart failure was assessed multivariate and includes originality. Through the findings of the study, it can be emphasized that the quality of patient education should be improved and biopsychosocial approach should be featured in health care services in order to achieve better health outcomes.

Keywords: Coping with stress, heart failure, predictors of health status, social support; uncertainty.


Şeyma Demir, Zeynep Özer. Predictors of Health Status of Patients with Advanced Heart Failure. Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 23-30

Sorumlu Yazar: Şeyma Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale