E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 45-54 | DOI: 10.5543/khd.2017.28199  

Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti Uygulanan Hastaların Sağlıklı Yaşam Şekli Davranışları ve Etkileyen Faktörler

Melek Yeşil Bayülgen1, Meral Altıok2
1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
2Mersin Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (PTKA) uygulanan hastaların sağlıklı yaşam şekli davranışları ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı ve uygulandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01 Ekim 2013- 30 Ocak 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin kardiyoloji polikliniklerine başvuran araştırma kriterlerini sağlayan en az üç ay önce PTKA uygulanan 100 hastada gerçekleştirildi. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ II) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Student-t testi, tek yönlü varyans analizi, Levene testi, Scheffe testi ve Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı. İstatistik anlamlılık için p<0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Araştırmada bireylerin %60’ının erkek, %82’sinin en az bir kronik hastalığı olduğu, %52’sine sadece bir kez PTKA uygulandığı ve yaş ortalamalarının 59±11.1 olduğu saptandı. Araştırmada SYBDÖ II toplam puan ortalamasının 136.55±25.30 ve KARRİF-BD puan ortalamasının 20.98±4.10 orta düzeyin üstünde olduğu belirlendi. Araştırmada PTKA uygulanan hastaların KARRİF-BD, SYBDÖ II toplam, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve sağlık sorumluluğu alt ölçek puanları orta düzeyin üzerindeyken, fiziksel aktivite ve stres yönetimi puanları orta düzeyin altında olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeğinin fiziksel aktivite ve stres yönetimi boyutu hariç tüm boyutları ve KARRİF-BD ölçeği puan ortalamalarının ortanın üzerinde olması hem sağlıklı yaşam şekli davranışlarının hem de risk faktörleri bilgi düzeyinin istendik düzeye yakın olduğunun bir göstergesi olabilir. Bu sonuçlar doğrultusunda PTKA uygulanan hastaların eğitiminde fiziksel aktivite ve stres yönetimi konularının öncelikle ele alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan Koroner Girişim, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Risk Faktörleri Bilgileri


Healthy Lifestyle Behaviours of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Patients and the Affecting Factors

Melek Yeşil Bayülgen1, Meral Altıok2
1Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Internal Medicine Nursing, Mersin University Nursing School, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to determine if Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) patients have a healthy lifestyle behaviour and the factors that affect it.
METHODS: The study was conducted with 100 patients who visited the cardiology outpatient clinics of one university hospital between September 1, 2013 and January 30, 2014. All of them had undergone a PTCA at least three months before and met the criteria for inclusion. The data were collected using a personal information form, the Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Scale, and the Healthy Lifestyle Behaviour Scale II (HLSBS II). The data were analyzed using percentages, standard deviations, the Student-t test, one-way variance analysis, the Levene test, the Scheffe test and Spearman's correlation coefficient. The threshold for statistical significance was p<0.05.
RESULTS: Of the participants, 60% were male, 82% had at least one chronic disease and 52% had undergone PCI only once. Their mean age was 59±11.1. Their HLSBS II total score average was 136.55±25.30, their CARRF-KL score average was 20.98±4.10, both of which were higher than average. The CARRF-KL and HLSBS II total scores of the patients along with their scores on the subscales of nutrition, spiritual development, interpersonal relationships, and health responsibility were higher than average, while their scores on the subscales of physical activity and stress management were lower than average.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The higher score averages on all subscales of the HLSBS II, except for the subscales of physical activity and stress management and on the CARRF-KL Scale suggest that both the healthy life style behaviour and the risk factors knowledge level of the patients were close to the desired level. Based on these results, it is recommended that physical activity and stress management be addressed first in the education of the patients who undergo PTCA.

Keywords: Percutaneous Coronary İntervention, Healthy Life Style Behaviour, Knowledge of Risk Factors


Melek Yeşil Bayülgen, Meral Altıok. Healthy Lifestyle Behaviours of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Patients and the Affecting Factors. Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 45-54

Sorumlu Yazar: Melek Yeşil Bayülgen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale