E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 11 Sayı : 24 Yıl : 2020
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler

   
Hızlı Arama

 
Bir Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 121-130 | DOI: 10.5543/khd.2017.36035  

Bir Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi

Ayşe Uçar1, Selda Arslan2
1Kto Karatay Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Konya
2Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Konya

Amaç: Bu araştırma bir aile sağlığı merkezi bölgesinde yaşayan yetişkin bireylerin kardiyovasküler hastalıklar (KVH) risk faktörleri bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.
Yöntemler: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Mart-Nisan 2015 tarihleri arasında bir aile sağlığı merkezine herhangi bir sebeple gelen, 18 yaş ve üstü, KVH tanısı almamış, iletişim problemi bulunmayan, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve sözlü izinleri alınan 121 bireyle gerçekleştirildi. Araştırmanın verilerinin toplanmasında bireylerin sosyo-demografik, sağlık ve hastalık özellikleri ile ilgili bilgileri içeren 18 soruluk bilgi formu ve KVH risk faktörlerine ait bilgi düzeyini belirlemek için “Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARRİF-BD) ölçeği” kullanıldı. Elde edilen veriler sayı, yüzde ve ortalama olarak gösterildi, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 40.68±13.63, %70.2’si kadın, %81.8’i evli, %46.4’ü ilkokul ve öncesi eğitim almış, %38’i fazla kilolu, veri toplama sırasında %71.1’inin tansiyonları optimal sınırlarda, %77.7’si hiç sigara kullanmamış, %57.9’u düzenli egzersiz yapmazken, %56.2’si sağlığını orta ve kötü düzeyde algılamaktadır. Katılımcıların %69.4’ünde herhangi bir kronik hastalık bulunmazken, %55.4’ünün ailesinde KVH varlığı gözlenmiştir. Bireylerin KVH risk faktörleri bilgi düzeyi puan ortalaması 20.21±4.39 (min 8-max 27) olarak bulunmuştur.
Sonuç: Kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi toplam puanının (0–28 arası) yüksek olduğu ve puan ortalamasının bireylerin yaş, eğitim düzeyi, beden kitle indeksi ve bireylerde kronik hastalık bulunma durumuna göre farklılık gösterdiği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Düzeyi, Hemşirelik; Kardiyovasküler Hastalık; Risk Faktörleri


The Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level of The Adults Living in A Family Health Center Region

Ayşe Uçar1, Selda Arslan2
1Health Services Vocational School, Kto Karatay University, Konya, Turkey
2Faculty of Health Sciences, Selcuk University, Konya, Turkey

Objective: This research has been planned in order to determine the CVD risk factors knowledge levels of the adults living in a family health center region and the affecting factors.
Methods: This descriptive study was carried out between March-April 2015 with 121 individuals aged 18 years and over who didn't have a CVD diagnosis, had nocommunication problems, volunteered to take part in the surveyand had their verbal permissiontakenfor a family center for any reason. A questionnaire consisting of 18 questionsincludinginformation on socio-demographic, health and disease characteristics of individuals in the information form and "Cardiovascula rDisease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Scale" was used to determine the level of knowledge about CVD risk factors. Data were presented as numbers, percentages and averages, and independent t test and one-way analysis of variance were used. SPSS 22.0 package program was used to evaluation of the data.
Results: The averageage of the individuals are 40.68±13.63, 70.2% woman, 81.8% married, 46.4% have been received primary and pre-primary education, 38% of the mare over weight, during the gathering of the data it's found that 71.1% of the mare in the optimal limits, 77.7% of them never smoked, 57.9% of them not exercising regularly and 56.2% of them perceive their health status as moderate and bad. While nochronic diseases have been detected in the 69.4% of the participants, the presence of CVD has been observed in the family of the 55.4% of them. The average score of the CARRFKL of individuals was determined as 20.21±4.39 (min 8-max 27).
Conclusion: The total score of the CARRF-KL (0 -28) have been found to be higher and differing according to the score average of the knowledge level and the age, education status, body mass index and the presence of the chronic diseases in the individuals.

Keywords: Knowledge Level, Nursing; Cardiovascular Disease; Risk Factors


Ayşe Uçar, Selda Arslan. The Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level of The Adults Living in A Family Health Center Region. Turk J Card Nur. 2017; 8(17): 121-130

Sorumlu Yazar: Ayşe Uçar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale