E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastalarda Sağlık Anksiyetesinin Uyku Kalitesine Etkisi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 16-22 | DOI: 10.5543/khd.2020.38257  

Miyokard Infarktüsü Geçiren Hastalarda Sağlık Anksiyetesinin Uyku Kalitesine Etkisi

Seher Çevik1, Seyhan Çıtlık Sarıtaş2
1İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Malatya

Amaç: Araştırma Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda sağlık anksiyetesinin uyku kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Araştırma Türkiye’nin doğusunda bulunan bir üniversite hastanesinin kardiyoloji servis ve yoğun bakımlarında yapıldı. Araştırmanın evrenini bahsedilen hastanenin kardiyoloji servisinde ve yoğun bakımında takibi devam eden Miyokard infarktüsü tanısı almış hastalar oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise güç analizi ile 0.05 yanılgı, 0.95 güven aralığıyla, evreni 0.95 temsil gücüyle 108 hasta oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Tanıtım Formu, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ve Richards Campbell Uyku Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistik, bağımsız gruplarda t testi, Oneway ANOVA, Man Witney U, Kolerasyon ve Cronbach Alfa güvenirlik analizi kullanıldı.
Bulgular: Araştırmada katılımcıların Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ve Richards Campbell Uyku Ölçeği puan ortalamalarının sırasıyla 22±7.2 ve 226.2±80.4 olduğu bulundu. Hastaların sağlık anksiyetelerinin düşük, uyku kalitelerinin ise orta düzeyin altında olduğu görüldü. Araştırmada hastaların mesleklerine ve hissettikleri göğüs ağrısı şiddetine göre uyku kalitelerinin değiştiği bulundu. Hastaların sağlıkları ile ilgili endişe duyma durumuna göre ise sağlık anksiyeteleri arasındaki farkın önemli olduğu görüldü. Araştırmada hastaların Sağlık Anksiyetesi Ölçeği ve alt boyutları ile Richards Campbell Uyku Ölçeği arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak önemli olmadığı bulundu.
Sonuç: Çalışma sonunda Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda sağlık anksiyetesinin uyku kalitesi ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Hasta, miyokard infarktüsü; sağlık anksiyetesi; uyku kalitesi.


The Effect of Health Anxiety on Sleep Quality in the Patients who Had Myocardial Infarction

Seher Çevik1, Seyhan Çıtlık Sarıtaş2
1Inonu University Faculty of Nursing, Fundamental Nursing Department, Malatya
2Inonu University Faculty of Nursing, Medical Nursing Department, Malatya

Objective: The aim of this study was to determine the effect of health anxiety on sleep quality in patients with myocardial infarction.
Methods: The research was conducted as descriptive and relationship seeker. Research cardiology service of a university hospital in the east of Turkey and was held in intensive care. The population of the study consisted of myocardial infarction patients who were followed up in the cardiology department and intensive care unit of the hospital. The sample of the study consisted of 108 patients with a power of 0.05 error, 0.95 confidence interval and 0.95 representation power of the universe. Data were collected using the Personal Identification Form, Health Anxiety Scale, and Richards Campbell Sleep Scale. Data were analyzed using descriptive statistics, independent samples t test, Oneway ANOVA, Man Witney U, Colonation and Cronbach Alpha reliability analysis.
Results: The mean scores of Health Anxiety Scale and Richards Campbell Sleep Scale were 22±7.2 and 226.2±80.4, respectively. The patients' health anxiety was low and their sleep quality was below the moderate level. In the study, it was found that sleep quality of the patients changed according to their occupation and the severity of chest pain. There was a significant difference between the health anxiety levels of the patients according to their anxiety about their health. In the study, it was found that the relationship between the Health Anxiety Scale and the sub-dimensions of Richards Campbell Sleep Scale was not statistically significant.
Conclusion: At the end of the study, it was seen that there was no significant relationship between health anxiety and sleep quality in patients with myocardial infarction.

Keywords: Health anxiety, myocardial infarction; patient; sleep quality.


Seher Çevik, Seyhan Çıtlık Sarıtaş. The Effect of Health Anxiety on Sleep Quality in the Patients who Had Myocardial Infarction. Turk J Card Nur. 2020; 11(24): 16-22

Sorumlu Yazar: Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale