E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 55-62 | DOI: 10.5543/khd.2017.39306  

Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastaya Bakım Verenlerin Bakım Yükü ve Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi

Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Kevser Işık
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Malatya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kalp yetersizliği olan yaşlı hastaya bakım verenlerin bakım yükü ve anksiyete düzeylerinin belirlenmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji servisinde Haziran 2013-Temmuz 2015 tarihleri arasında yapıldı. Örneklemi Kardiyoloji Servis’inde kalp yetersizliği tanısıyla yatmakta olan 65 yaş ve üzeri yaşlı hastaya bakım veren, 165 bakım veren oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan Bakım Veren Bireyi ve Yaşlı Hatayı Tanıtıcı Anket Formu, Bakım Yükü Ölçeği (BYÖ) ve Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmada bakım verenlerin çoğunluğunun kadın, evli ve bakım vermekten memnun oldukları, bakım yükü ile sürekli anksiyete arasında pozitif ilişki olduğu, bakım yükü arttıkça sürekli anksiyetenin de arttığı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada yaşlı hastalara çoğunlukla kız evlatların bakım verdikleri ve bakım yükü ve anksiyete arasında pozitif ilişki olduğu saptandı. Bakım verenlerin yaşadığı anksiyete ve bakım yükünü azaltmak için fiziksel, psikolojik, sosyal ve spiritüel yönlerden desteklenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, bakım yükü, anksiyete


Determining the Care Burden and Anxiety Levels of Caregivers of Elderly Patients with Heart Failure

Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Kevser Işık
Inonu University Faculty of Health Science, Nursing Department, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this descriptive study is to determine the care burden and anxiety levels of caregivers of elderly patients with heart failure.
METHODS: This descriptive study was conducted at İnönü University Turgut Özal Medical Centre (Cardiology) between June 2013 and July 2015. The sample consisted of 165 individuals taking care of elderly patients, aged 65 and over, who were hospitalised due to the diagnosis of heart failure. The data were collected by using the Introductory Questionnaire for Caregivers and Elderly Patients, which was prepared by the researcher, as well as the Burden Interview (BI) and State-Trait Anxiety Inventory (STAI).
RESULTS: This research determined that most of the caregivers were female, married and satisfied with caregiving; that there was a positive correlation between care burden and trait anxiety; and that, as the care burden increased, the trait anxiety score increased.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was determined that elderly patients were mainly cared for by their daughters and that there was a positive correlation between the care burden and anxiety. Caregivers are to be supported physically, psychologically, socially and spiritually in order to decrease their anxiety and care burden.

Keywords: Heart failure, care burden, anxiety


Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Kevser Işık. Determining the Care Burden and Anxiety Levels of Caregivers of Elderly Patients with Heart Failure. Turk J Card Nur. 2017; 8(16): 55-62

Sorumlu Yazar: Kevser Işık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale