E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 105-113 | DOI: 10.5543/khd.2019.48343  

Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalara Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ve Psikososyal Uyumları Arasındaki İlişki

Didem Önal1, Leyla Baysan Arabacı2, Ece Mutlu2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Çalışma, Miyokart İnfarktüsü (Mİ) geçiren hastalara bakım verenlerin bakım verme yükü ve hastalığa psikososyal uyumları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikteki araştırma Kasım 2015–Ocak 2016 tarihler arasında bir üniversite hastanesinin Kardiyoloji kliniğinde, miyokart infarktüsü(MI) tanısı ile tedavi gören hastalara bakım veren ve araştırmaya katılmayı kabul eden 200 kişi ile yürütülmüştür. Veriler; “Tanıtıcı Bilgi Formu (TBF), Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) ve Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği (PAIS-SR) ile toplanmıştır. Tanımlayıcı veriler için sayı yüzde dağılımı, değişkenler arası ilişkiyi değerlendirmek için korelasyon analizi yapılmıştır.
Bulgular: Bakım verenlerin %72.5’i ilk-orta öğrenim mezunu olup, %34’ü ev hanımı ve %60’ı hastanın eşidir. Bakım verenlerin bakım verme yükü ölçek puan ortalaması ve hastalığa psikososyal uyum toplam ve alt ölçek puan ortalamaları ortalamanın altında bulunmuştur. İki değişken arasındaki ilişki değerlendirildiğinde “Sağlık Bakımına Oryantasyon” alt ölçeği dışındaki (p>0.05) tüm alt ölçek (Aile Çevresi, Sosyal Çevre, Psikolojik Disstres, Mesleki Çevre, Seksüel İlişki ve Geniş Aile İlişkileri) puan ortalamaları ile bakım verme yükü ölçek puan ortalaması arasında ilişki bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Akut olarak yaşanan Miyokart İnfarktüsü sonrası bu bireylere bakım verenlerin düşük düzeyde sıkıntı hissettikleri, hastalık sürecine psikososyal uyumlarının orta düzeyde iyi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bakım vermekten dolayı hissettikleri sıkıntı arttıkça, sağlık bakımına oryantasyonları hariç, hastalığa psikososyal (aile, sosyal, mesleki çevre, seksüel ve psikolojik) uyumları bozulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren, bakım yükü; kardiyoloji; miyokart infarktüsü; psikososyal uyum.


The Correlation Between Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers of Patients with Myocardial Infarction

Didem Önal1, Leyla Baysan Arabacı2, Ece Mutlu2
1Departmento of Cardiology, Ege University Faculty of Medicine, İzmir
2Division of Nursing Department of Mental Health And Psychiatry Nursing, İzmir Katip Çelebi University Faculty of Health Sciences, İzmir, Turkey

Objective: The research was planned for the purpose of evaluating the correlation between caregiving burden and psychosocial adjustment of individuals taking care of patients who had suffered Myocardial Infarction (MI).
Methods: The descriptive and cross-sectional research was conducted with 200 people who were taking care of patients receiving treatment due to the diagnosis of Myocardial Infarction (MI) in the Cardiology clinic of a university hospital between November 2015 – January 2016. Data were collected with “Introductory Information Form (IIF), Caregiving Burden Scale (CBS) and Psychosocial Adjustment to Illness Scale-Self Report (PAIS-SR). Number and percentage distribution were used for descriptive data and correlation analysis was performed to evaluate the correlation between the variables.
Results: 72.5% of the caregivers were primary-secondary education graduates, 34% were housewives and 60% were the patient’s spouse. The caregivers’ score averages of caregiving burden scale and total and subscale score averages of PAIS-SR were found to be below the average. Evaluating the correlation between the two variables; it was found that there was correlation between all subscale score averages (vocational environment, sexual relationship, social environment, psychological distress, relationship with partner and family), except the subscale of “health care orientation” (p>0.05) and the score average of caregiving burden scale (p<0.05).
Conclusion: It was determined that individuals taking care of patients who had suffered an acute Myocardial infarction felt lower levels of distress and their psychosocial adjustment throughout the illness was moderately good. In addition, as their caregiving-related distress increases, their psychosocial (family, social, occupational circle, sexual and psychological) adjustment to illness, except their orientation to healthcare gets spoiled.

Keywords: Caregiver, caregiving burden; cardiology; myocardial infarction; psychosocial adjustment.


Didem Önal, Leyla Baysan Arabacı, Ece Mutlu. The Correlation Between Caregiver Burden and Psychosocial Adjustment of Caregivers of Patients with Myocardial Infarction. Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 105-113

Sorumlu Yazar: Ece Mutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale