E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Hipertansiyon Hastalarının İlaç Uyum Düzeyleri İle Spirütüel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 122-128 | DOI: 10.5543/khd.2019.66376  

Hipertansiyon Hastalarının İlaç Uyum Düzeyleri İle Spirütüel İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Güler Duru Aşiret1, Cansu Okatan2
1Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Aksaray
2Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Aksaray

Amaç: Bu araştırma, hipertansiyon hastalarının tedaviye uyum düzeyi ile spirütüel iyi oluşları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Araştırma, Aralık 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin dahili kliniklerinde yatarak tedavi gören, en az 6 ay önce hipertansiyon tanısı almış ve çalışmaya katılmaya gönüllü 228 hasta ile yapıldı. Araştırmanın verileri hastaların sosyodemografik özellikleri ve hastalığa ilişkin özelliklerinin tanıtıldığı tanıtıcı bilgi formu, İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Kısa Formu ve Spiritüel İyi Oluş Ölçeği kullanılarak araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis analizi ve Spearman korelasyon testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışma kapsamındaki hipertansiyon hastalarının İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Kısa Formu puan ortalamasının 47.12±7.81 ve Spiritüel İyi Oluş Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 130.32±8.25 olduğu saptandı. Çalışma kapsamındaki bireylerin İlaç Tedavisine Bağlılık/Uyum Öz-Etkililik Ölçeği Kısa Formu ve Spiritüel İyi Oluş Ölçeği’den aldıkları puanların ortalamaları arasındaki ilişki incelediğinde; iki ölçek toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=0.198, p=0.003).
Sonuç: Çalışma kapsamındaki hipertansiyon hastalarının ilaç uyumunun ve spiritüel iyilik halinin yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Hastaların spiritüel iyilik hali düzeyi arttıkça ilaç uyumlarının da arttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ilaç; spiritüel; uyum.


Determination of the Relationship between Drug Compliance Levels and Spiritual Well-Being of Hypertension Patients

Güler Duru Aşiret1, Cansu Okatan2
1Aksaray University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Aksaray
2Aksaray University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Aksaray

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between treatment compliance and spiral well-being of hypertensive patients.
Methods: The study was conducted between December 2018 and May 2019 with 228 patients who were hospitalized in the internal clinics of a training research hospital, diagnosed with hypertension at least 6 months ago and volunteered to participate in the study. The data of the study were collected by face-to-face interviews by using the descriptive information form, sociodemographic characteristics of the patients and the characteristics of the disease, the Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form in hypertensive patients and Spiritual Well-Being Scale. The study was conducted between December 2018 and May 2019 with 228 patients who were hospitalized in the internal clinics of a training research hospital, diagnosed with hypertension at least 6 months ago and volunteered to participate in the study. Number, percentage, mean, standard deviation, Kruskall Wallis analysis and Spearman correlation test were used for statistical evaluation of the data.
Results: It was found that the mean scores of the Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form in hypertensive patients were 47.12±7.81 and the mean total score of the Spiritual Well-Being Scale was 130.32±8.25. When the relationship between the mean scores of the scores obtained from the Medication Adherence Self-Efficacy Scale-Short Form in hypertensive patients and Spiritual Well-Being Scale was examined; there was a positive relationship between two scales total score mean (r=0.198, p=0.003).
Conclusion: It was determined that drug compliance and spiritual well-being of hypertension patients in the study were high. It was determined that as the level of spiritual well-being of patients increased, drug compliance increased.

Keywords: Compliance, drug; hypertension; spiritual.


Güler Duru Aşiret, Cansu Okatan. Determination of the Relationship between Drug Compliance Levels and Spiritual Well-Being of Hypertension Patients. Turk J Card Nur. 2019; 10(23): 122-128

Sorumlu Yazar: Güler Duru Aşiret, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale