E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 153-161 | DOI: 10.5543/khd.2016.72792  

Miyokart İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Umutsuzluk ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Fatma Akçay Fırat1, Özden Dedeli2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksekokulu,iç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amaç, miyokart infarktüsü geçiren hastalarda umutsuzluk ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma, bir hastanenin kardiyoloji polikliniğine başvuran 165 hasta ile yürütüldü. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından sosyodemografik bilgiler soru formu, Miyokart İnfarktüsü Boyutsal Değerlendirme Ölçeği (TR-MIDAS) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama ± standart sapma (Ort±SS), yüzde dağılımları ve korelasyon analizleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 57,4±11,0 (32-87) yıl olup büyük çoğunluğu (%77,0) erkekti. Hastaların TR-MIDAS’tan aldıkları puan ortalamaları 37,4±18,7 (1,00-86,0) BU֒nden aldıkları puan ortalamalarının ise 7,6±4,7 (0-19) olduğu bulundu. TR-MIDAS’ın alt boyutundan almış oldukları toplam puan ortalamaları sırası ile “Fiziksel Aktivite” alt boyutundan 16,1±7,8 (0,0-36,0); “Güvensizlik” alt boyutundan 11,7±7,3 (0,0-31,0); “Bağımlılık” alt boyutundan 1,2±1,3 (0,0-4,0); “Duygusal Tepki” alt boyutundan 5,2±2,5 (0,0-12,0); “İlaç Hakkında Endişe” alt boyutundan 2,7±2,5 (0,0-8,0) olduğu belirlendi. Mİ geçiren hastaların TR-MIDAS ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları ile BU֒nden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma sonucunda, MI geçiren hastaların orta düzeyde fonksiyonel yetersizlikleri olduğu, yaşam kalitelerini orta düzeyde algıladıkları, orta düzeyde umutsuzluk deneyimledikleri ve umutsuzluk düzeyi arttıkça fonksiyonel yetersizlik ve yaşam kalitelerinin de olumsuz etkilendiği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, yaşam kalitesi, umutsuzluk


Evaluation of Hopelessness and Quality of Life in Patients with Myocardial Infarction

Fatma Akçay Fırat1, Özden Dedeli2
1Cardiology Clinic, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Izmir, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Celal Bayar University Manisa School Of Health, Manisa, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to assess the hopelessness, and quality of life in patients with myocardial infarction.
METHODS: This descriptive and cross sectional study was conducted with 165 patients with myocardial infarction at the outpatients cardiology policlinic of a hospital. The data were collected by a demographic questionnaire, Myocardial Infarction Dimensional Assessment Scale (MIDAS), and Beck Hopelessness Scale (BHS). Mean±standard deviation, pergentage, Speraman’s rho correlation were used in statistical analysis.
RESULTS: The mean age of patients were 57,4±11,0 (32-87) years, 77% were male. The mean score of MIDAS was 37,4±18,7 (1,00-86,0) and BHS was 7,6±4,7 (0-19). It was found that the means of subscale scores of MIDAS were respectively 16,1±7,8 (00,0-36,0) from “Physical activity”, 11,7±7,3 (00,0-31,0) from “Insecurity”, 1,2±1,3 (0,0-4,0) from “Dependency”, 5,2±2,5 (0,0-12,0) from “Emotional reaction”, 2,7±2,5 (0-8) form “Concerns over medication”. It was found that there was positive statistical correlation between mean scores of MIDAS and mean score of BHS (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study indicated that the patients with myocardial infarction had generally moderate functional impairment and hopelessness, high levels of hopelessness, their functional impairment and quality of life were affected adversely.

Keywords: Myocardial infarction, quality of life, hopelessness


Fatma Akçay Fırat, Özden Dedeli. Evaluation of Hopelessness and Quality of Life in Patients with Myocardial Infarction. Turk J Card Nur. 2016; 7(14): 153-161

Sorumlu Yazar: Özden Dedeli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale