E-ISSN 2149-4975 Anasayfa   |  İletişim    |  EN
 
Cilt : 12 Sayı : 28 Yıl : 2021
Son Sayı Erken Baskı Arşiv Popüler Makaleler Makale Gönder

   
Hızlı Arama

 
Varfarin Kullanan Bireylerde Etkin INR (Uluslarası Normalizasyon Oranı) Değerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 58-68 | DOI: 10.5543/khd.2018.86580  

Varfarin Kullanan Bireylerde Etkin INR (Uluslarası Normalizasyon Oranı) Değerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Emine Demirel, Şenay Uzun
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Varfarin kullanımı ile ilişkili faktörler, ilaç dozunun düzenlenmesinde kullanılan INR (Uluslarası Normalizasyon Oranı) değerini etkileyerek tromboz ve kanama gibi risklere neden olabilmektedir. Bu araştırmada varfarin kullanan hastalarda etkin INR değerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntemler: Araştırma, İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin kan alma birimine Nisan 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında INR değerinin belirlenmesi amacıyla başvuran 120 bireyin katılımı ile gerçekleştirildi. Araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama formu ile toplanan veriler, SPSS 22.0 programında tanımlayıcı istatistiksel analizler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve ki-kare testi kullanılarak %95 güven aralığında ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Araştırmanın etik kurul onayı alındı.
Bulgular: Yaş ortalaması 60.3±10.6; %55.8’i kadın ve %63.3’ü ilkokul mezunu olan bireylerin başlıca varfarin kullanma nedenlerinin mekanik kalp kapak protezi (%52.6) ve derin ven trombozu (%35.8) olduğu, yarısından fazlasının kronik başka bir hastalığı ve varfarin dışında sürekli kullandığı başka ilaçlarının bulunduğu; tedavinin istenmeyen etkisi kanamanın kadınlardaki oranının anlamlı düzeyde fazla olduğu (p<0.05) saptandı. Bireylerin tamamına yakını sürekli kontrolünde olduğu hekim bulunduğunu ve eğitimi hekimden aldığını, INR değerini takip ettiğini bildirmesine ve tanıya göre INR değer aralığını bilmesine rağmen, etkin INR değeri açısından kontrolsüz olanlarının oranının fazla olduğu bulundu. INR değerlerine ilişkin bu sonuçların bireysel, sağlık hastalık durumu ve varfarin kullanma özellikleri açısından da benzer olduğu bulundu.
Sonuç: Bireylerin yarısından fazlasının etkin INR değerine göre kontrolsüz olduğu araştırmada; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, kronik hastalıkları ve kullandığı ilaçları gibi özellikleri dikkate alınarak, etkin INR değerini sağlamayı hedefleyen varfarin eğitim programının geliştirilmesi, eğitimde hemşirenin etkinliğinin arttırılması ve bireylerin bilgi ve uygulamalarının takip edilmesi önerildi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, INR; tromboembolizm; varfarin.


Determining the Factors Affecting the Effective INR (International Normalization Ratio) Value in Individuals Using Warfarin

Emine Demirel, Şenay Uzun
Department of Nursing, Yeditepe University, Faculty of Health Sciences, Istanbul

Objective: Factors associated with warfarin use can cause risks, such as thrombosis and bleeding, by affecting the INR (international normalization ratio) value used in regulating the drug dose. In this study, we aimed to determine factors affecting effective INR value in patients using warfarin.
Methods: The study was conducted with 120 patients, admitted to the blood-letting unit of a training hospital in Istanbul between April and June 2016 to determine INR. Data collected with data collection form, developed by the researchers, were evaluated in 95% confidence interval and significance level p<0.05 using descriptive statistical methods (number, percentage, average, standart deviation) and chi-square test in SPSS 22.0 program. The ethical committee approval was obtained.
Results: Average age was 60.3±10.6 years; 55.8% were women; 63.3% primary school graduates; main indications were prosthetic heart valve (52.6%) and deep vein thrombosis (35.8%); bleeding was more common in females (p<0.05). Almost all were under follow-up of a physician, informed by a physician, and although they claimed that they were checking INR and know the therapeutic INR range, patients with uncontrolled INR were more common. These results were similar in terms of individual, health-disease state and warfarin use caharacteristics.
Conclusion: In this investigation, in which more than half were uncontrolled according to the effective INR value, we recommend developing warfarin education programs aiming at obtaining effective INR value and increasing nurse efficiency in education; taking the parameters like age, gender, education level, presence of chronic disease and used medicines into account.

Keywords: INR, nursing; thromboembolism; warfarin.


Emine Demirel, Şenay Uzun. Determining the Factors Affecting the Effective INR (International Normalization Ratio) Value in Individuals Using Warfarin. Turk J Card Nur. 2018; 9(19): 58-68

Sorumlu Yazar: Şenay Uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
 
Copyright © 2016 Türk Kardiyoloji Derneği

LookUs & Online Makale