EISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing - Turk J Card Nur: 8 (15)
Volume: 8  Issue: 15 - May 2017
EDITORIAL
1.Editorial

Page I

REVIEW
2.A Guide for Coronary Artery Patients
Elçin Sebahat Kasapoğlu, Nuray Enç
doi: 10.5543/khd.2017.42713  Pages 1 - 7
Dünyada ve ülkemizde ölüm oranı yüksek olan hastalıklar arasında yer alan koroner arter hastalıklarının (KAH) risk faktörlerinin bilinmesi ve bu konuda hastaların eğitilmesi hastalıkların önlenmesinde önemlidir. Makale, hasta eğitiminde önemli yeri olan hemşirelere hasta eğitiminde oluşturmaları gereken içerik planı ve kullanmaları gereken dil hakkında rehber oluşturacaktır. Rehberin içeriği ve dili özetle şöyledir:
Koroner arter hastalıkları çeşitli sebeplerden dolayı damarlarınızda ateroskleroz denilen plakların oluşmasıyla meydana gelir. Damarlarda oluşan ateroskleroz kanınızın akışını engellemektedir. Yaşınızın ilerlemesiyle koroner arter hastalıklarının görülme oranı da artmaktadır. Koroner arter hastalıklarının göğüs ağrısı, nefes darlığı, bacaklarda ödem, kan kolestrol düzeyinde değişiklik gibi çok ciddi belirtileri vardır. Bu belirti ve bulguların farkında olmanız ve yaşam biçiminizi değiştirerek risk faktörlerinizi azaltmanız hastalığın görülme sıklığını ve ölüm oranını düşürmektedir. Bu nedenle sigara kullanmaktan vazgeçme, dumanına maruz kalmama, beslenmenizde tuz ve yağ oranına dikkat etme, egzersiz yapma, kilo kontrolü ve stresten uzak durma gibi yaşam tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Hastalığın belirti ve bulgularını bilmeniz önemlidir. Kalp doktorunuzdan ve hemşirenizden koroner arter hastalıklarının engellenmesi, sıklığının azaltılması, mevcut olan koroner arter hastalığınızın kontrol ve yönetimi hakkında bilgi almalısınız. KAH, risk faktörleri ve hastalık yönetimi hakkında hemşirelerin hastalara sağlık eğitimi vermeleri KAH’ın mortalite ve morbidite oranlarında azalmayı sağlayacaktır.
It is important to know the risk factors of coronary artery disease (CAD), which is among the diseases with high mortality rates in the world and our country, and to educate the patients in this respect is important in preventing diseases. The article will provide guidance to the nurses who have an important place in patient education about the content plan and the language they should use in patient education. The contents and the language of the guide are summarized as follows:
Coronary artery disease (CAD) occurs in your arteries in the formation of plaque, called atherosclerosis due to various reasons. Atherosclerosis occurred in your arteries obstruct your blood’s flow. The incidence of coronary artery disease is increasing with the progress of your age. There is symptoms of the coronary artery disease such as angina pectoris, dispnea, leg edema, change in level blood cholestrol. Being aware of these signs and symptoms and reducing your risk factors by changing your lifestyle. Therefore, you should change your lifestyle by giving up smoking, avoiding to get exposed to smoke, giving attention rate of salt and fat in your diet, exercising, managing your weight and keeping away from stres. It is important that you have information about sign and symptoms of disease. You should get information from your heart specialist and nurse about preventing coronary art disease and decreasing the incidance of it and also controlling and managing tha artery disease you already have.
Health education given by nurses about CAD, risk factors and disease management will reduce the mortality and morbidity rates of CAD.

3.Sodium Consumption And The Role Of Nursing In Heart Failure
Ebru Konal, Melek Ardahan
doi: 10.5543/khd.2017.21939  Pages 8 - 13
Kalp yetersizliği (KY), hem ülkemizde hem de dünyada insidans ve prevelans açısından yüksek oranlara sahip, yaşla birlikte görülme sıklığı artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Etiyolojisinde pek çok kronik hastalık olmakla birlikte en yaygın nedeni koroner arter hastalıkları ve hipertansiyon olan KY’nde özellikle yüksek kan basıncı (KB) hastalık gelişiminin en önemli belirleyicilerindendir. Ayrıca yüksek sodyum içerikli besinlerin tüketimi de bağımsız bir risk etmeni olarak düşünülmektedir. Özellikle hipertansif olgularda alınan sodyum miktarının artması KY gelişimine zemin oluşturmakta, mortalite ve morbiditenin artmasına neden olmaktadır. Kalp yetersizliğinde mortalite ve morbiditenin azaltılması için çeşitli kılavuzlarda diyetle alınan sodyum miktarının kısıtlanması önerilmektedir. Bu derlemede, KY ve sodyum ilişkisi, diyette sodyum kısıtlamasının KY üzerine etkisi ve hemşirenin rolü üzerinde durulmuştur.
Heart failure (HF) is a chronic disease with a high incidence and prevalence rate both in our country and in the world, which is a major public health problem with increasing incidence with age. HF etiology is the most common cause of coronary artery diseases and hypertension with many chronic diseases. It is the most important determinant of disease development especially in cases of high blood pressure (BP). Consumption of nutrients with high sodium content is also considered as an independent risk-taker. Increased sodium intake, especially during hypertensive episodes, is the basis for the development of HF, leading to increased mortality and morbidity. To reduce mortality and morbidity in HF, various guidelines recommend restricting the amount of sodium taken in the diet. In this review, the relationship between HF and sodium, the effect of sodium restriction on dietary HF, and the role of the nurse are emphasized.

RESEARCH ARTICLE
4.Retrospective Analysis of Patients Applied Left Ventricular Assist Device (LVAD)
Afife Yurttaş, Özlem Öztürk, Esin Kavuran
doi: 10.5543/khd.2017.24633  Pages 14 - 19
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı Sol Ventrikül Destek Cihazı (LVAD) uygulanan hastaların retrospektif analizini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini Mart 2011-Eylül 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ABD Kliniği’nde LVAD uygulanan hastalar oluşturmuştur. Araştırmada örneklem yöntemine gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmıştır. Belirtilen tarihler içerisinde LVAD uygulanan 15 hastanın dosyalarına ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Hastaların % 66.7’sinin erkek, % 40.0’ının 50 ve üzeri yaş, % 80’inin ailesinde kalp hastalığı olduğu, %13.1’inin etiyolojik faktöründe konjenital kalp hastalığı, % 66.7’sinin 30 gün veya daha fazla süredir hastanede yattığı görülmüştür. Hastaların % 60.0’ında komplikasyon gelişmiş ve bu komplikasyonlar % 33.3 kanama, % 20.0 enfeksiyon ve % 6.7 ise aritmi olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LVAD uygulanan hastaların; kanama, enfeksiyon ve aritmi gelişmesinin düşük olduğu belirlenmiştir. Komplikasyon faktörlerini belirlemek ve tedavinin başarısını değerlendirebilmek için hasta gözlem formlarının ayrıntılı hazırlanması ve dikkatlice doldurulması, sonrasında düzenli olarak dosyalanması, aynı zamanda hemşirelere LVAD ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve LVAD uygulanan daha geniş hasta örneklemleri ile araştırmaların yapılması önerilir.
INTRODUCTION: The objective of this study was to evaluate retrospective analysis of patients applied left ventricular assist device (LVAD)


METHODS: The population of the study is consist of patients who were LVAD between March 2011 and September 2014 in Ankara University Medical School, Cebeci Research and Application Hospital, Cardiovascular Surgery Department. In this research, without using the sampling method, the data of the all patients were obtained. The data of the files of 15 patients who underwent LVAD within the specified dates were examined retrospectively.


RESULTS: It was found that 66.7% of the patients were male, 40.0% were over 50 years of age, 80% had heart disease, 13.1% had congenital heart disease, and 66.7% were hospitalized for 30 days or more. Complications occurred in 60.0% of the patients and these complications were 33.3% bleeding, 20.0% infection and 6.7% arrhythmia.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Development of bleeding, infections and arrhythmias in Patients with LVAD was determined less. In order to determine the complication factors and to evaluate the success of the treatment, it is suggested to prepare the patient observation forms in detail and carefully fill them out, regularly filing them later, giving the nurses training about LVAD and more research with LVAD in larger patient samples5.Elderly Individuals Investigation of Antihypertensive Drugs Use Error
Kadriye Sayın Kasar, Ayfer Karadakovan
doi: 10.5543/khd.2017.39200  Pages 20 - 27
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, yaşlı bireylerde antihipertansif ilaç kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür bilgisine dayanılarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 104 yaşlı birey oluşturmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya katılan yaşlı bireylerin ilaç kullanım hata oranı %57.7 olarak bulunmuştur. Yapılan ilaç hataları ilaçların zamanında alınmaması, ilaç almayı unutma, ilaçları karıştırma, ilacı yanlış dozda alma, ilacı yanlış şekilde alma ve kendi kendine ilacı bırakma olarak incelenmiştir. Çalışmamızda kadınlarda, günde üç ve üzerinde ilaç alanlarda, antihipertansif dışında ilaç kullanımı olanlarda ve kullandığı ilacın prospektüsünü okumayanlarda ilaç kullanım hata oranı anlamlı derece yüksek bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda antihipertansif ilaç kullanan yaşlı bireylerde ilaç kullanım hata oranları yüksek bulunmuştur. Antihipertansif ilaç kullanım hataları ve etkileyen faktörlerin bilinmesinin bu grup hastaların bakım yönetiminde ve tedavinin etkinliğine önemli olduğu düşünülmektedir.
INTRODUCTION: This study in the elderly antihypertensive medication errors and the factors affecting the investigation conducted a descriptive study.
METHODS: The collection of data was used a questionnaire based on literature created by the researcher. The study sample consisted of 104 elderly individuals.
RESULTS: The elderly individuals participating in the study drug use error rate was found to be 57.7%. Made drug errors; the timely be taken of drugs, do not forget to take drugs, mixing drugs, take the wrong dose of drugs, taking drugs incorrectly is investigated its own decision to leave drugs. In this study, women, and over three days in taken drug, in which the use of antihypertensive drugs other than and those who read the prospectus of the drug used by drug use was significantly higher error rate (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Study results drug use error rates were higher in elderly individuals using antihypertensive drugs. Antihypertensive drug use errors and the knowledge of the factors affecting this group of patients is thought to be important in the maintenance and management effectiveness of treatment.

Quick SearchCopyright © 2023 Turkish Journal of Cardiovascular NursingKare Publishing is a subsidiary of Kare Media.