Turkish Journal of
Cardiovascular Nursing
Original Article

Hipertansiyon Hastalarının Hemşirelik Bakım Algıları ve İlaç Uyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

1.

Department of Nursing, Istanbul Atlas University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

2.

Department of Nursing, Istanbul Aydin University, Faculty of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2022; 13: 36-42
DOI: 10.5543/khd.2022.212947
Okunma: 719 İndirilme: 191 Online Yayın Tarihi: 25 Nisan 2022

Amaç: Bu çalışma hipertansiyon hastalarının hemşirelik bakımı algısı ile kronik hastalık ve ilaç uyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntemler: Bu çalışma, ilişki arayıcı, kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aralık 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında dahiliye servisinde hipertansiyonu bulunan hastalarla (n = 101) gerçekleştirildi. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği, Kronik Hastalığa Uyum Ölçeği, ve İlaçlara Uyum İnançları Ölçeği ile toplandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62,40 ± 12,39 yıl, %69,3'ü erkek ve evli, %81,2'si sigara içiyordu ve %70,3'ü egzersiz yapmıyordu. Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Ölçeği puan ortalaması ile Kronik Hastalığa Uyum Ölçeği'nin Fiziksel Uyum alt ölçeği (r = 0,283; P = ,004) arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde ilişki varken Sosyal Uyum alt boyutu (r = −0,206; P = ,039) arasında negatif yönlü zayıf düzeyde ilişki vardı. Ayrıca Hastaların Hemşirelik Bakımını Algılayış Ölçeği puan ortalaması ile İlaç Uyumuna İlişkin İnançlar Ölçeğinin Engel alt boyutu puan ortalamaları arasında negatif yönlü zayıf düzeyde ilişki (r = −0,320; P = ,001) vardı. Hipertansiyon hastalarının, verilen hemşirelik bakımını olumlu algılamaları, hem ilaç uyumlarını hem de kronik hastalığa uyumlarını olumlu yönde etkilemektedir (P > ,05).

Sonuç: Hastaların hemşirelik bakımı algısı ile fiziksel ve sosyal uyum arasında ilişki olduğu belirlendi. Ayrıca hastaların hemşirelik bakımı algısı ile engel arasında ilişki olduğu görüldü.

Cite this article as: Baykal D, Yıldırım D. Determining the relationship between nursing care perception and drug compliance in hypertensive patients. Turk J Cardiovasc Nurs 2022;13(30):36-42.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2149-4975