E-ISSN 2149-4975
pdf
Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboemboliyi Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanılma Durumlarının İncelenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 17-23 | DOI: 10.5543/khd.2022.14622

Cerrahi Kliniklerde Venöz Tromboemboliyi Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanılma Durumlarının İncelenmesi

Kevser Karacabay1, Veli Arslan2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Kütahya, Türkiye
2Nursing Department, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi, Kütahya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, cerrahi kliniklerde venöz tromboemboliyi önlemede kanıta dayalı uygulamaların kullanılma durumlarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı kesitsel türdeki araştırma, Ege Bölgesi’nde bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde 01 Aralık 2019-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında 300 hastanın katılımı ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Veri Formu ve Autar Derin Ven Trombozu Risk Tanılama Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların ambulasyon süresi ortalaması 27,34 ± 16,13 saat, ölçek puan ortalaması 11,08 ± 3,79 olup, %57’si orta ve yüksek risk grubundadır. Düşük risk grubundaki hastaların %97,70’inin ilk 24 saatte, yüksek risk grubundaki hastaların ise %83,60’ının 24 saatin üzerinde ayağa kaldırıldığı belirlendi. Ameliyat sonrası dönemde hastaların tümünün ayak bacak egzersizlerini uyguladığı belirlendi. Düşük risk grubundaki hastaların %71,30’una yalnızca ayak ve bacak egzersizi yaptırıldığı, %28,70’ine ise egzersizlerle birlikte farmakolojik profilaksinin kullanıldığı belirlendi. Yüksek riskli hastaların %96,70’inde ayak bacak egzersizi ve farmakolojik profilaksinin birlikte kullanıldığı, %78,70’inde ise egzersiz ve farmakolojik tedaviye ek olarak dereceli kompresyon çorabının da kullanıldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın gerçekleştirildiği kliniklerdeki tromboprofilaksi uygulamaları kanıta dayalı uygulamalarla paralellik göstermekte olup ambulasyon zamanı ortalaması yüksektir. Hizmet içi eğitimlerde erken ambulasyonun önemine yer verilmesi, ambulasyonda standardizasyonun sağlanması ve kliniklerde kanıta dayalı yaklaşımları içeren kontrol listelerinin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi girişim, hemşirelik, kanıta dayalı uygulama, venöz tromboemboli, tromboprofilaksi

Investigation of the Use of Evidence-Based Practices in Preventing Venous Thromboembolism in Surgical Clinics

Kevser Karacabay1, Veli Arslan2
1Kütahya University of Health Sciences, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kütahya, Türkiye
2Nursing Department, Simav Assoc. Dr. İsmail Karakuyu State Hospital, Kütahya, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of the study is to examine the use of evidence-based practices in the prevention of venous thromboembolism in surgical clinics.
METHODS: The descriptive cross-sectional study was conducted in the surgical clinics of a university hospital in the Aegean Region with the participation of 300 patients between December 1, 2019, and May 31, 2020. “Descriptive Data Form” and “Autar Deep Vein Thrombosis Risk Diagnostic Scale” were used to collect data.
RESULTS: The mean scale score of the patients was 11.08 ± 3.79, and 57% of them were in the medium- and high-risk group. The mean ambulation time of the patients was 27.34 ± 16.13 hours. All of the patients performed foot–leg exercises. Of the low-risk patients, 97.70% (n = 126) were ambulated in the first 24 hours, 71.30% (n = 92) only performed foot and leg exercises, and 28.70% had mechanical prophylaxis combined with pharmacological prophylaxis. It was determined that foot–leg exercise and pharmacological prophylaxis were used together in 96.70% (n = 59) of high-risk patients, and graduated compression stockings were also used in 78.70% of them.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thromboprophylaxis practices in the clinics where we performed our study show parallelism with evidence-based practices, but the average ambulation time is high. It is recommended to include the importance of early ambulation in in-service training to standardize ambulation in clinics, and to use checklists containing evidence-based approaches.

Keywords: Surgical intervention, nursing, evidence-based practice, venous thromboembolism, thromboprophylaxis

Kevser Karacabay, Veli Arslan. Investigation of the Use of Evidence-Based Practices in Preventing Venous Thromboembolism in Surgical Clinics. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 17-23

Sorumlu Yazar: Kevser Karacabay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi