E-ISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Diken Üstünde Olmak: Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Kıdemli ve İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Deneyimleri [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 24-31 | DOI: 10.5543/khd.2022.87609

Diken Üstünde Olmak: Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Kıdemli ve İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Deneyimleri

Eda Ayten Kankaya, Aylin Durmaz Eder, Özlem Bilik
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, kalp damar cerrahisi kliniğinde işe yeni başlayan ve kıdemli hemşirelerin kliniğe ilişkin deneyimlerini ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kalitatif tanımlayıcı tipteki araştırma, bir üniversite hastanesinin kalp damar cerrahisi kliniğinde yürütüldü. Araştırmaya, klinikte bir yıldan daha az süreyle çalışan dört hemşire ve en az beş yıl çalışan beş hemşire dahil edildi. Veriler bireysel derinlemesine görüşme ile yüz yüze toplandı. Yazılı görüşmelerden tümevarımsal içerik analizi ile kavramlar ve ana temalar oluşturuldu.
BULGULAR: Hemşirelerin yaş aralığı 24-38 yıl arasında olup tamamı (n = 9) kadındı. Klinikte çalışma süresi 4 ay ile 15 yıl arasındaydı. Hemşirelerin bakım vermede yaşadığı güçlükler; fiziksel koşullardaki yetersizlikler, çalışan hemşire sayısında yetersizlik ve tükenmişlikti. Kıdemli hemşirelerin işe yeni başlayan hemşirelerle çalışırken yaşadıkları güçlükler; bilgi eksikliği, kuşak farkı ve hemşirelik rollerinde bağımlı hale gelmeydi. İşe yeni başlayan hemşirelerin deneyimli hemşirelerle çalışırken yaşadıkları güçlükler; psikolojik baskı hissetmek ve iletişim problemleriydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalp damar cerrahisi kliniğinde tüm hemşirelerin yaşadığı birçok güçlük vardır. Hemşirelerin motivasyonunun artırılması oldukça önemli olup örgütsel çözümler önem taşımaktadır

Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, kuşaklararası ilişkiler, hemşire, hemşire eğitimi, nitel araştırma

Being on the Thorn: Senior Nurse and New Nurse Experiences in the Cardiovascular Surgery Clinic

Eda Ayten Kankaya, Aylin Durmaz Eder, Özlem Bilik
Dokuz Eylul University Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, Izmir, Türkiye

INTRODUCTION: To reveal the clinical experiences of the newly recruited and senior nurses in the cardiovascular surgery clinic.
METHODS: The qualitative descriptive study was conducted in the cardiovascular surgery clinic of a university hospital. Four nurses who worked in the clinic for less than 1 year and 5 nurses who worked in the clinic for at least 5 years were included in the study. Data were collected face to face through individual in-depth interviews. Concepts and main themes were formed from the written interviews with inductive content analysis.
RESULTS: The age range of the nurses was between 24 and 38 years, and all of them (n = 9) were female. The duration of the nurses working in the clinic ranged from 4 months to 15 years. The difficulties experienced by all nurses in providing care were inadequacies in physical conditions, inadequacy in the number of working nurses, and burnout. The difficulties experienced by senior nurses while working with newly recruited nurses were lack of knowledge, generation gap, and becoming dependent on nursing roles. The difficulties experienced by the newly recruited nurses while working with experienced nurses were feeling of psychological pressure and communication problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are many difficulties experienced by all nurses in the cardiovascular surgery clinic. Increasing the motivation of nurses is very important; organizational solutions are important.

Keywords: Cardiac surgical procedures, intergenerational relations, nurses, nursing education, qualitative research

Eda Ayten Kankaya, Aylin Durmaz Eder, Özlem Bilik. Being on the Thorn: Senior Nurse and New Nurse Experiences in the Cardiovascular Surgery Clinic. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 24-31

Sorumlu Yazar: Eda Ayten Kankaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi