E-ISSN 2149-4975
pdf
Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hastalık Uyumuna İlişkin Öz Farkındalıkları: Nitel Bir Araştırma [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 51-57 | DOI: 10.5543/khd.2022.40316

Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hastalık Uyumuna İlişkin Öz Farkındalıkları: Nitel Bir Araştırma

Cengiz Şabanoğlu1, Nilay Bektaş Akpınar2, Ulviye Özcan Yüce3
1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kırıkkale, Türkiye
2Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
3Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, kalp yetersizliği tanısı olan bireylerin hastalık uyumuna ilişkin öz farkındalıklarını incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, nitel türde olup tanımlayıcı, derinlemesine görüşme ile içerik analizi kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırma, bir şehir hastanesinde Temmuz 2022–Eylül 2022 tarihleri arasında başvuran, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu fonksiyonel sınıf New York Kalp Derneği III-IV ambulatuvar sınıfından < %40 olup en az altı aydır teşhis konulan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 17 birey ile yapıldı. Veriler, “Sosyodemografik Özellikler Veri Toplama Formu” ve yarı yapılandırılmış soru formu ile elde edildi. Görüşmeler, hastanede boş başka bir poliklinik odasında yüz yüze her bir hasta ile yaklaşık olarak 45-60 dakika süre ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Hastaların çoğunluğunun (%70,58) evre III kalp yetersizliği olduğu ve tanıların bir yıldan uzun sürede konulduğu belirlendi. Yapılan içerik analizi sonucunda hastaların hastalık uyum ve öz farkındalıklarına ilişkin “tıbbi tedaviye uyum,” “hekim kontrolünü sürdürmek,” “sağlık uygulamaları” ve “hastalığın semptomlarına ilişkin kontrol” olarak dört ana tema belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız sonucunda, hastaların tıbbi tedaviye uyum ve düzenli hekim kontrollerinin yüksek seviyede olduğunu, olumlu sağlık uygulamalarının ve öz farkındalıklarının ise orta düzeyde olduğunu belirtebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, öz farkındalık, hastalık uyumu, tedavi, nitel araştırma

Self-Awareness of Individuals with Heart Failure Regarding Disease Adjustment: A Qualitative Study

Cengiz Şabanoğlu1, Nilay Bektaş Akpınar2, Ulviye Özcan Yüce3
1Kırıkkale High Specialization Hospital, Kırıkkale, Türkiye
2Ankara Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, Türkiye
3Osmaniye Korkut Ata University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Osmaniye, Türkiye

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the self-awareness of individuals with heart failure diagnosis regarding disease compliance.
METHODS: The research was carried out using descriptive, in-depth interviews and content analysis in qualitative method design. The study was conducted with 17 individuals who were admitted to a city hospital for treatment between July and September 2022, had heart failure for at least 6 months, and were diagnosed with a left ventricular ejection fraction < 40% from functional class New York Heart Association III-IV ambulatory class. The personal data of the patients were obtained with the “Socio-Demographic Characteristics Data Collection Form” and a semi-structured questionnaire. The interviews were conducted face to face in an unused polyclinic room in the hospital and lasted approximately 45-60 minutes.
RESULTS: It was determined that the majority of the patients (70.58%) had stage III heart failure and the diagnosis was made in more than 1 year. As a result of the content analysis, 4 main themes were determined as "adherence to medical treatment," "maintaining physician control," "health practices," and "control of the symptoms of the disease" regarding the disease compliance and self-awareness of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of our findings, patients’ compliance with medical treatment and regular physician controls are at a high level; we can state that positive health practices and self-awareness are at a moderate level.

Keywords: Heart failure, self-awareness, compliance with disease, treatment, qualitative research

Cengiz Şabanoğlu, Nilay Bektaş Akpınar, Ulviye Özcan Yüce. Self-Awareness of Individuals with Heart Failure Regarding Disease Adjustment: A Qualitative Study. Turk J Card Nur. 2023; 14(33): 51-57

Sorumlu Yazar: Nilay Bektaş Akpınar
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi