E-ISSN 2149-4975
Turkish Journal of Cardiovascular Nursing
Kardiyak Rehabilitasyon Programına Katılımı Etkileyen Faktörler [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 140-148 | DOI: 10.5543/khd.2022.220893

Kardiyak Rehabilitasyon Programına Katılımı Etkileyen Faktörler

Jiyan Parmaksız, Zülfünaz Özer
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, kalp hastalarının kardiyak rehabilitasyon programına katılımını etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma Ekim 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında kardiyoloji polikliniklerine başvuran 419 kalp hastası ile yürütülmüştür. Araştırma verileri, Hasta Bilgi Formu, Kardiyak Rehabilitasyonda Engeller Skalası (KRES) ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların KRES toplam puan ortalaması 63,54 ± 8,53, hastaların erişimindeki dışsal faktörler alt boyut puan ortalaması 19,42 ± 3,36, kardiyak rehabilitasyon bilgileriyle ilgili sorunlar alt boyut puan ortalaması 15,48 ± 2,9, lojistik sorunlar alt boyut puan ortalaması 11,16 ± 2,91, algılanan kardiyak rehabilitasyon ihtiyacı alt boyut puan ortalaması 14,79 ± 2,8, diğer sağlık sorunları alt boyut puan ortalaması 2,7 ± 1,22 olarak bulunmuştur. Ailede kalp hastalığının olması KRES üzerinde negatif; hastanede yatış öyküsü olanların, günlük yaşamda destek alanların, okuryazar olmayanların ve emekli olanların KRES üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Hastaların kardiyak rehabilitasyon engeller algısı orta düzeyde bulunmuş; ulaşım problemleri ve kardiyak rehabilitasyonunun gerekli olmadığını düşünme kardiyak rehabilitasyona katılımı engellemiştir. Ailede kalp hastası olması kardiyak rehabilitasyona katılımı olumlu etkilerken; düşük eğitim düzeyi, emeklilik durumu, bağımlılık durumu ve hastanede yatış öyküsü kardiyak rehabilitasyona katılımı olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Engeller, kalp hastası, kardiyak rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalıklar, hemşirelik

Factors Affecting Participation in the Cardiac Rehabilitation Program

Jiyan Parmaksız, Zülfünaz Özer
Istanbul Sabahattin Zaim University, Department of Nursing, Istanbul, Turkey

Objective: This study was conducted to examine the factors affecting the participation of cardiac patients in the cardiac rehabilitation program.

Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with a total of 419 patients who were admitted to the cardiology outpatient clinic and hospitalized in the cardiology inpatient clinic. Research data were collected through face-to-face interviews with the Patient Information Form, the Cardiac Rehabilitation Barriers Scale.

Results: The mean Cardiac Rehabilitation Barriers Scale total score of the patients was 63.54 ± 8.53, extrinsic factors in patients' access subdimension mean score was 19.42 ± 3.36, problems with cardiac rehabilitation information subdimension mean score was 15.48 ± 2.9, logistical problems subdimension mean score was 11.16 ± 2.91, perceived cardiac rehabilitation need subdimension score average was 14.79 ± 2.8, and mean score of other health problems subdimension was found to be 2.7 ± 1.22. Having a family history of heart disease has a negative effect on CRES; It has been determined that those with a history of hospitalization, those who receive support in daily life, those who are illiterate, and those who are retired have a positive and significant effect on Cardiac Rehabilitation Barriers Scale.

Conclusion: The patients' perception of cardiac rehabilitation barriers was found to be moderate. Transportation problems and the belief that cardiac rehabilitation is not necessary prevented participation in cardiac rehabilitation. While having heart disease in the family positively affects participation in cardiac rehabilitation, low education level, addiction status, and hospitalization history negatively affect it.

Keywords: Barriers, heart patient, cardiac rehabilitation, cardiovascular diseases, nursing

Jiyan Parmaksız, Zülfünaz Özer. Factors Affecting Participation in the Cardiac Rehabilitation Program. Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 140-148

Sorumlu Yazar: Zülfünaz Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi