E-ISSN 2149-4975
pdf
Kalp Yetersizliği Hastalarının Psikososyal Uyumlarının Belirlenmesi [Turk J Card Nur]
Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 159-166 | DOI: 10.5543/khd.2022.220995

Kalp Yetersizliği Hastalarının Psikososyal Uyumlarının Belirlenmesi

Selin Türksen Ülkü1, Serap Ünsar2
1Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne,Türkiye
2Trakya Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Amaç: Bu araştırma kalp yetersizliği hastalarının hastalığa psikososyal uyumlarının değerlendirilmesi ve etkileyen faktörleri belirlenmesi amacıyla planlandı.

Yöntem: Bu tanımlayıcı- kesitsel araştırma verileri, Hastalığa Psikososyal Uyum-Öz Bildirim Ölçeği (PAIS-SR)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for the Social Sciences version 19.0. (IBM SPSS Corp.; Armonk, NY, USA) programında, yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal-Walis H testi, Spearman Rho Korelasyon Katsayısı tekniği kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri P <,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Hastalarının yaş ortalaması 66,21 ± 9,19 idi. Kadın hastaların erkek hastalara göre, okuryazar ve ilkokul mezunu hastaların ortaokul ve üzeri mezun hastalara göre, köyde yaşayan hastaların ilde yaşayan hastalara göre, Kalp yetersizliği (KY) sınıf New York Heart Association genellikle kısaltma kullanılır (NYHA) III olan hastaların NYHA I olan hastalara göre, yatarak tedavi gören hastaların ayaktan tedavi gören hastalara göre psikososyal uyumlarının daha kötü olduğu belirlendi (P <,05). Evli hastaların seksüel ilişkilerde psikososyal uyumu kötüyken, medeni durumu bekar olan hastaların aile çevresi ve sosyal çevreye uyumları daha kötü olduğu bulundu. Hastaların yaşı, sahip olduğu çocuk sayısı, teşhis süresi, KY (NYHA) sınıflaması ve hastaneye yatış sayısı arttıkça psikososyal uyumlarının kötüleştiği belirlendi (P <,05).

Sonuç: KY hastalarının psikososyal uyumları orta düzeyde idi. KY olan hastalarda hastalığa psikososyal uyumu arttırmak için kişisel (ileri yaş vb) ve hastalığa ilişkin (NYHA evresi, vb) faktörler göz önünde bulundurularak hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanmasının hastalığa uyumu arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, psikososyal uyum, hemşirelik, etkileyen faktörler

Determination of Psychosocial Adjustment of Patients with Heart

Selin Türksen Ülkü1, Serap Ünsar2
1Uzunkopru State Hospital, Edirne, Turkey
2Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Edirne, Turkey

Objective: This study was planned to evaluate the psychosocial adjustment of the patients with heart failure.

Methods: The data of the cross-sectional descriptive study were collected by Psychosocial Adjustment to Illness Scale-Self Report. In the evaluation of data in the Statistical Package
for Social Sciences software version 19.0 program, percentage, mean, Mann Whitney U test, Kruskal-Walis H test, and Spearman Rho Correlation Coefficient were used. The value of P <,05 was accepted statistically significant.

Results: The mean age of the patients was 66,21 ± 9,19. Psychosocial adjustment of female patients according to male patients, literate and primary school graduates, middle school
and above graduates, village living patients compared to patients living in the province, heart failure class NYHA III patients compared to NYHA I patients, inpatient patients compared to outpatients were determined to be worse (P <,05). While the psychosocial adjustment of married patients was poor in sexual relations, it was found that the patients whose marital status was single-widowed had worse adaptation to the family and social environment. It was determined that psychosocial adjustment deteriorated with age, number of children, duration of diagnosis, heart failure (NYHA) classification and hospitalization of patients with heart failure (P <,05).

Conclusion: The psychosocial adjustment of the patients with heart failure was moderate. In conclusion, in order to increase psychosocial adaptation to the disease in patients with
heart failure, personal (advanced age, etc.) and disease (NYHA stage, etc.). factors in the planning and implementation of nursing care, believed increase psychosocial adaptation to
the in patients with heart failure.

Keywords: Heart failure, psychosocial adjustment, nursing, affecting factors

Selin Türksen Ülkü, Serap Ünsar. Determination of Psychosocial Adjustment of Patients with Heart. Turk J Card Nur. 2022; 13(32): 159-166

Sorumlu Yazar: Serap Ünsar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
Hızlı AramaCopyright © 2024 Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi